วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601225001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 วิชาแกน 5001102n หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)
6 วิชาแกน 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
7 วิชาแกน 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
13 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
14 วิชาแกน 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
16 เฉพาะด้านบังคับ 5002112x คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
17 เฉพาะด้านเลือก 5002113x การเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5002109x ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5002110n พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5061102n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 วิชาแกน 5161201x หลักการตลาดเกษตร 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 5002111n จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 5003102n สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
29 เฉพาะด้านบังคับ 5162701x จริยธรรมและกฎหมายทางการเกษตร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เฉพาะด้านบังคับ 5163104x การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5121102x งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5004904n สัมมนาทางการเกษตร 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5004101n หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เฉพาะด้านบังคับ 5004906x ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5163603x มาตรฐานฟาร์มและผลผลิตเกษตร 3(3-0-6)
38 เฉพาะด้านเลือก 5002113x การเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5004107n การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในเกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 5003801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90)
43 เฉพาะด้านเลือก 5041102x การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
44 เฉพาะด้านเลือก 5082103x การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 5004801o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 5(450)
46 เฉพาะด้านเลือก 5041102x การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
47 เฉพาะด้านเลือก 5082103x การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611225001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5)
5 วิชาแกน 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
6 วิชาแกน 5001102n หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)
7 วิชาแกน 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
12 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
13 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เฉพาะด้านบังคับ 5002112x คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
18 เฉพาะด้านเลือก 5004107n การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในเกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)
19 เฉพาะด้านเลือก 5002113x การเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5061102n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5002110n พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 5002109x ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
26 วิชาแกน 5161201x หลักการตลาดเกษตร 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 5002111n จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 5003102n สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
29 เฉพาะด้านบังคับ 5162701x จริยธรรมและกฎหมายทางการเกษตร 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5004906x ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เฉพาะด้านบังคับ 5163104x การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านบังคับ 5121102x งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3(2-2-5)
33 เฉพาะด้านเลือก 5163603x มาตรฐานฟาร์มและผลผลิตเกษตร 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 5002110n พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5004101n หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 5004904n สัมมนาทางการเกษตร 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 เฉพาะด้านบังคับ 5004906x ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร 3(2-2-5)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5003102n สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
41 เฉพาะด้านเลือก 5163603x มาตรฐานฟาร์มและผลผลิตเกษตร 3(3-0-6)
42 เฉพาะด้านเลือก 5002113x การเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 5004107n การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในเกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 5003801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90)
47 เฉพาะด้านเลือก 5041102 การเลี้ยงสัตว์ปีก 3(2-2-5)
48 เฉพาะด้านเลือก 5082103x การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-2-5)
49 เฉพาะด้านเลือก 5041102x การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 5004101n หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 5004801o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 5(450)
53 เฉพาะด้านเลือก 5082103x การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-2-5)
54 เฉพาะด้านเลือก 5041102x การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621225001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5)
5 วิชาแกน 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
6 วิชาแกน 5001102n หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)
7 วิชาแกน 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
12 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
13 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
14 วิชาแกน 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
19 เฉพาะด้านบังคับ 5002112x คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
20 เฉพาะด้านเลือก 5004107n การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในเกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5002110n พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5002109x ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 5061102n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
26 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
29 วิชาแกน 5161201x หลักการตลาดเกษตร 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5002111n จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5004906x ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร 3(2-2-5)
32 เฉพาะด้านบังคับ 5162701x จริยธรรมและกฎหมายทางการเกษตร 3(3-0-6)
33 เฉพาะด้านบังคับ 5002112x คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เฉพาะด้านบังคับ 5121102x งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5163104x การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 5004904n สัมมนาทางการเกษตร 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 5004101n หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เฉพาะด้านบังคับ 5003102n สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
41 เฉพาะด้านเลือก 5002113x การเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(3-0-6)
42 เฉพาะด้านเลือก 5163603x มาตรฐานฟาร์มและผลผลิตเกษตร 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4004801n เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
46 ปฏิบัติ 5003801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90)
47 เฉพาะด้านเลือก 5082103x การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-2-5)
48 เฉพาะด้านเลือก 5041102x การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 5004801o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 5(450)
50 ปฏิบัติ 4004802n สหกิจศึกษา 6(640)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631225001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5)
5 วิชาแกน 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
6 วิชาแกน 5001102n หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)
7 วิชาแกน 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
13 วิชาแกน 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
14 วิชาแกน 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 เฉพาะด้านบังคับ 5002112x คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
18 เฉพาะด้านเลือก 5004107n การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในเกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5061102n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5002110n พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5002109x ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 วิชาแกน 5161201x หลักการตลาดเกษตร 3(3-0-6)
26 เฉพาะด้านบังคับ 5162701x จริยธรรมและกฎหมายทางการเกษตร 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 5004906x ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 5002112x คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5002111n จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5002110n พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เฉพาะด้านบังคับ 5163104x การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านบังคับ 5121102x งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5004101n หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5004904n สัมมนาทางการเกษตร 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เฉพาะด้านบังคับ 5003102n สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
38 เฉพาะด้านเลือก 5002113x การเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(3-0-6)
39 เฉพาะด้านเลือก 5163603x มาตรฐานฟาร์มและผลผลิตเกษตร 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 4004801n เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
43 ปฏิบัติ 5003801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90)
44 เฉพาะด้านเลือก 5082103x การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-2-5)
45 เฉพาะด้านเลือก 5041102x การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 4004802n สหกิจศึกษา 6(640)
47 ปฏิบัติ 5004801o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 5(450)