ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591917001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5511301x ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
15 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
16 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
51 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591917002

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5511301x ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
15 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
51 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591917003

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5511301x ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
51 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601917001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5511301n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
15 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
33 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
43 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
50 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
53 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601917002

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5511301n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
15 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
33 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
43 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
50 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
53 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611917001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5511301n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
11 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
33 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
43 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
50 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
53 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611917002

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5511301n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
11 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
33 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
43 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
46 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
50 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
53 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611917003

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5511301n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5513203n ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5514201n เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5503203n การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 5503103x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5511103n วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5513104o คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5514203n เทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5512304n การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5591201n เครื่องยนต์แกโซลีน 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5564710o เทคโนโลยีก่อสร้าง 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5572110o การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5614202n เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูเลือก 5504201o ทักษะสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5503104n คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 5561202n งานเขียนแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
37 ครูเลือก 5504202n พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 5582408n เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5592603n เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5613108x งานประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
43 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
44 ปฏิบัติ 5503802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ 2(180)
45 เอกบังคับ 5514910n โครงงานศึกษาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 5564712n เทคโนโลยีเคหะภัณฑ์ 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 5591301n เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
49 เอกบังคับ 5514911n การสัมมนาทางอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 5653311n ระบบปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5563604n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
52 เอกเลือก 5571206n การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 5614203n เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)