ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910501

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 2051102o ประวัติการละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการละครไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2051101o พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2051401o นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2051203o กิจกรรมฟ้อนรำ 1 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 2051201n รำไทยพื้นฐาน 2(1-2-3)
9 เอกเลือก 2051202n เพลงไทย 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
13 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2052202x กิจกรรมฟ้อนรำ 2 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 2051501n การละครตะวันออก 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 2051403n นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 2051402n การแต่งกาย แต่งหน้า และอุปกรณ์การแสดง 1 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 2051204n ลีลานาฏศิลป์ไทย 2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 2051206x ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2052404n นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 2052502n การละครตะวันตก 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 2052403n การประดิษฐ์ท่ารำเต้น 1 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 2052301n วาทศิลป์การละคร 2(1-2-3)
27 เอกเลือก 2052202x กิจกรรมฟ้อนรำ 2 2(1-2-3)
28 เอกเลือก 2053504n โมเดิร์นดานซ์ 1 2(1-2-3)
29 เอกเลือก 2051206x ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
32 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 2052207n นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 2052208n หน้าพาทย์ 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 2052302n หลักการสร้างละคร 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 2054603o สาระนาฏศิลป์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 2053403n นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
41 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
42 เอกบังคับ 2053103n วรรณกรรมการละครไทย 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 2054601n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 1 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 2054105n โขน 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 2053303n เทคนิคการสร้างฉาก แสง สี เสียง 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 2053209n ระบำไทยมาตรฐาน 2(1-2-3)
47 เอกเลือก 2054405n นาฏศิลป์อาเซียน 2(1-2-3)
48 เอกเลือก 2053210n ฉุยฉาย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
50 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
52 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 2053104n การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 2053304n กิจกรรมการสร้างฉากละคร 1 3(2-2-5)
55 เอกบังคับ 2054602n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
57 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
58 ครูเลือก 1094605n ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
59 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์
60 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
61 เลือกเสรี 4086412x ลีลาศ
62 เอกบังคับ 2054108n ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
63 เอกเลือก 2054314n การวิจารณ์นาฏศิลป์และละคร 2(2-0-4)
64 เอกเลือก 2053211n การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
66 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
67 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
68 เอกเลือก 2054306n การจัดแสดงวิพิธทัศนา 2(1-2-3)
69 เอกเลือก 2054901n สัมมนาทางนาฏศิลป์และการละคร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910501

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 2051101o พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 2051401o นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2051203o กิจกรรมฟ้อนรำ 1 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2051201n รำไทยพื้นฐาน 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 2051102o ประวัติการละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการละครไทย 3(3-0-6)
9 เอกเลือก 2051202n เพลงไทย 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 2051204n ลีลานาฏศิลป์ไทย 2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 2051402n การแต่งกาย แต่งหน้า และอุปกรณ์การแสดง 1 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 2051403n นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 2051501n การละครตะวันออก 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 2051206x ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2(1-2-3)
18 เอกเลือก 2053504n โมเดิร์นดานซ์ 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 2052301n วาทศิลป์การละคร 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 2052403n การประดิษฐ์ท่ารำเต้น 1 2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 2052404n นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 2052502n การละครตะวันตก 2(1-2-3)
26 เอกเลือก 2052202x กิจกรรมฟ้อนรำ 2 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
28 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
29 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 2054603o สาระนาฏศิลป์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 2052207n นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 2052208n หน้าพาทย์ 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 2052301n วาทศิลป์การละคร 2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 2052302n หลักการสร้างละคร 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 2053403n นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 2053103n วรรณกรรมการละครไทย 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 2053209n ระบำไทยมาตรฐาน 2(1-2-3)
42 เอกบังคับ 2053303n เทคนิคการสร้างฉาก แสง สี เสียง 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 2054105n โขน 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 2054601n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 1 3(2-2-5)
45 เอกเลือก 2054405n นาฏศิลป์อาเซียน 2(1-2-3)
46 เอกเลือก 2053210n ฉุยฉาย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 2054602n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 2 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 2053304n กิจกรรมการสร้างฉากละคร 1 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 2053104n การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูเลือก 4086412o ลีลาศ
56 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์
57 ครูเลือก 1093603t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
58 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
59 เอกบังคับ 2054108n ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
60 เอกเลือก 2054314n การวิจารณ์นาฏศิลป์และละคร 2(2-0-4)
61 เอกเลือก 2053211n การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
64 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
65 เอกเลือก 2054306n การจัดแสดงวิพิธทัศนา 2(1-2-3)
66 เอกเลือก 2054901n สัมมนาทางนาฏศิลป์และการละคร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910501

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 2051101o พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 2051102o ประวัติการละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการละครไทย 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2051201n รำไทยพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2051203o กิจกรรมฟ้อนรำ 1 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 2051401o นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 2(1-2-3)
9 เอกเลือก 2051202n เพลงไทย 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001212g สุนทรียภาพของชีวิต
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 เอกบังคับ 2051204n ลีลานาฏศิลป์ไทย 2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 2051206x ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 2051402n การแต่งกาย แต่งหน้า และอุปกรณ์การแสดง 1 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 2051403n นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 2051501n การละครตะวันออก 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 2054603o สาระนาฏศิลป์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
19 เอกเลือก 2053307n การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์ 2(1-2-3)
20 เอกเลือก 2053504n โมเดิร์นดานซ์ 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 เอกบังคับ 2051206x ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 2052301n วาทศิลป์การละคร 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 2052403n การประดิษฐ์ท่ารำเต้น 1 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 2054603o สาระนาฏศิลป์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 2052302n หลักการสร้างละคร 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2052404n นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(1-2-3)
29 เอกบังคับ 2052502n การละครตะวันตก 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 2052202x กิจกรรมฟ้อนรำ 2 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
33 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
37 เอกบังคับ 2052207n นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 2052208n หน้าพาทย์ 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 2052301n วาทศิลป์การละคร 2(1-2-3)
40 เอกบังคับ 2052302n หลักการสร้างละคร 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 2054603o สาระนาฏศิลป์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 2053403n นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 2053103n วรรณกรรมการละครไทย 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 2053209n ระบำไทยมาตรฐาน 2(1-2-3)
48 เอกบังคับ 2053303n เทคนิคการสร้างฉาก แสง สี เสียง 2(1-2-3)
49 เอกบังคับ 2053104n การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 2054105n โขน 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 2054601n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 1 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 2053210n ฉุยฉาย 2(1-2-3)
53 เอกเลือก 2054405n นาฏศิลป์อาเซียน 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
55 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
56 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
57 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 2053104n การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 2054314n การวิจารณ์นาฏศิลป์และละคร 2(2-0-4)
60 เอกบังคับ 2053103n วรรณกรรมการละครไทย 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 2053304n กิจกรรมการสร้างฉากละคร 1 3(2-2-5)
62 เอกบังคับ 2054602n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
64 ครูเลือก 4086412o ลีลาศ
65 ครูเลือก 1093603t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
66 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์
67 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
68 เอกบังคับ 2054108n ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
69 เอกเลือก 2053211n การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 3(2-2-5)
70 เอกเลือก 2054314n การวิจารณ์นาฏศิลป์และละคร 2(2-0-4)
71 เอกเลือก 2054602n พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
73 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
74 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
75 เอกเลือก 2054901n สัมมนาทางนาฏศิลป์และการละคร 3(2-2-5)
76 เอกเลือก 2054306n การจัดแสดงวิพิธทัศนา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
77 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
78 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210501

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ETDA623101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
6 เอกบังคับ ETDA623102 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
7 เอกบังคับ ETDA623103 วิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETDA623105 ทักษะนาฏศิลป์ไทย
12 เอกบังคับ ETDA623104 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
13 เอกเลือก ETDA623107 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคและการแสดงท้องถิ่น
14 เอกเลือก ETDA623106 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETDA623202 ระบำโบราณคดี
21 เอกบังคับ ETDA623201 ระบำมาตรฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETDA623204 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
27 เอกบังคับ ETDA623203 รำเดี่ยวรำคู่
28 เอกเลือก ETDA623206 การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์
29 เอกเลือก ETDA623205 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
32 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
34 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
35 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
36 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ETDA623303 นาฏยประดิษฐ์
42 เอกบังคับ ETDA623302 การรำหน้าพาทย์
43 เอกบังคับ ETDA623301 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
46 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
47 เอกบังคับ ETDA623304 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
48 เอกบังคับ ETDA623305 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์
49 เอกเลือก ETDA623306 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
50 เอกเลือก ETDA623307 การวิจัยด้านนาฏศิลป์
51 เอกเลือก ETDA623308 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210501

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
5 เอกบังคับ ETDA623101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
6 เอกบังคับ ETDA623102 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
7 เอกบังคับ ETDA623103 วิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETDA623105 ทักษะนาฏศิลป์ไทย
12 เอกบังคับ ETDA623104 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
13 เอกเลือก ETDA623107 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคและการแสดงท้องถิ่น
14 เอกเลือก ETDA623106 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETDA623201 ระบำมาตรฐาน
21 เอกบังคับ ETDA623202 ระบำโบราณคดี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETDA623204 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
27 เอกบังคับ ETDA623203 รำเดี่ยวรำคู่
28 เอกเลือก ETDA623205 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
29 เอกเลือก ETDA623206 การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
32 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
33 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
34 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
35 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
36 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ETDA623303 นาฏยประดิษฐ์
42 เอกบังคับ ETDA623302 การรำหน้าพาทย์
43 เอกบังคับ ETDA623301 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
46 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
47 เอกบังคับ ETDA623304 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
48 เอกบังคับ ETDA623305 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์
49 เอกเลือก ETDA623306 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
50 เอกเลือก ETDA623307 การวิจัยด้านนาฏศิลป์
51 เอกเลือก ETDA623308 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2