ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910401

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต (3-0-6)
4 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 2061301n ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2061601n ดนตรีพื้นบ้านขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2062303n การขับร้อง 2(1-2-3)
8 เอกเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ (3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2061302n ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2061802n ดนตรีพื้นบ้าน 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 2061902n ประวัติดนตรีไทย 2(2-0-4)
15 เอกเลือก 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
16 เอกเลือก 2063706n การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
21 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (3-0-6)
27 เอกบังคับ 2061701n คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 2063401n ดนตรีนานาชาติ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
32 เอกบังคับ 2062901n ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่คริสศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน 2(2-0-4)
33 เอกบังคับ 2063506n จิตวิทยาดนตรี 2(2-0-4)
34 เอกเลือก 2061109n วรรณกรรมเพลงไทย 2(2-0-4)
35 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
36 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
37 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
38 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
39 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 2062402n การสอนทฤษฎีดนตรี 2(0-4-2)
45 เอกบังคับ 2063302n การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 2(2-0-4)
46 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
47 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
48 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
49 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
50 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
51 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
53 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
54 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
55 เอกบังคับ 2063001n การสอนปฏิบัติดนตรี
56 เอกบังคับ 2064321n การเรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงสำหรับวงโยธวาทิต 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 2064902n สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 2065702o ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
60 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
61 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
62 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
63 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
64 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
65 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
66 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
67 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
68 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
69 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
70 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
71 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
72 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
73 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
74 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
75 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
76 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
77 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
78 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
79 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
80 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
81 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
82 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
83 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
84 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
85 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
86 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
87 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
88 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
89 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
90 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
91 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
92 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
93 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
94 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
95 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
96 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
97 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
98 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
99 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
100 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
101 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
102 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
103 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
104 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
105 เอกบังคับ 2064001n พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
106 เอกบังคับ 2064903n การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5)
107 เอกบังคับ 2064001o พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
108 เอกบังคับ 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
109 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
110 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
111 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
112 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
113 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
114 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
115 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
116 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
117 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
118 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
119 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
120 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
121 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
122 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
123 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
124 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
125 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
126 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
127 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
128 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
129 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
130 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
131 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
132 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
133 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
134 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
135 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
136 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
137 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
138 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
139 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
140 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
141 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
142 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
143 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
144 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
145 เอกเลือก 2063301n การวิเคราะห์ดนตรี
146 เอกเลือก 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
147 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
148 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
149 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
150 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
151 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
152 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
153 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
154 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910402

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต (3-0-6)
4 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 2061301n ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2061601n ดนตรีพื้นบ้านขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2062303n การขับร้อง 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ (3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2061302n ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4)
12 เอกบังคับ 2061802n ดนตรีพื้นบ้าน 2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2061902n ประวัติดนตรีไทย 2(2-0-4)
14 เอกเลือก 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
15 เอกเลือก 2063706n การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
20 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (3-0-6)
26 เอกบังคับ 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
27 เอกบังคับ 2063401n ดนตรีนานาชาติ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
29 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
30 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 เอกบังคับ 2062901n ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่คริสศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน 2(2-0-4)
32 เอกบังคับ 2063506n จิตวิทยาดนตรี 2(2-0-4)
33 เอกเลือก 2061109n วรรณกรรมเพลงไทย 2(2-0-4)
34 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
35 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
36 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
37 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
38 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 2062402n การสอนทฤษฎีดนตรี 2(0-4-2)
44 เอกบังคับ 2063302n การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 2(2-0-4)
45 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
46 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
47 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
48 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
49 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 เอกบังคับ 2063001n การสอนปฏิบัติดนตรี
54 เอกบังคับ 2064321n การเรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงสำหรับวงโยธวาทิต 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 2064902n สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 2065702o ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
57 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
58 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
59 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
60 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
61 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
62 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
63 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
64 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
65 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
66 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
67 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
68 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
69 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
70 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
71 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
72 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
73 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
74 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
75 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
76 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
77 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
78 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
79 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
80 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
81 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
82 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
83 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
84 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
85 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
86 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
87 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
88 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
89 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
90 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
91 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
92 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
93 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
94 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
95 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
96 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
97 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
98 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
99 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
101 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
102 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
103 เอกบังคับ 2064001n พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
104 เอกบังคับ 2064903n การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5)
105 เอกบังคับ 2064001o พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
106 เอกบังคับ 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
107 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
108 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
109 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
110 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
111 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
112 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
113 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
114 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
115 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
116 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
117 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
118 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
119 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
120 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
121 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
122 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
123 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
124 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
125 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
126 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
127 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
128 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
129 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
130 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
131 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
132 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
133 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
134 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
135 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
136 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
137 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
138 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
139 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
140 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
141 เอกเลือก 2063301n การวิเคราะห์ดนตรี
142 เอกเลือก 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
143 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
144 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
145 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
146 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
147 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
148 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
149 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
150 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
151 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
152 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910401

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต (3-0-6)
4 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 2061301n ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2061601n ดนตรีพื้นบ้านขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2062303n การขับร้อง 2(1-2-3)
8 เอกเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ (3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2061302n ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2061802n ดนตรีพื้นบ้าน 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 2061902n ประวัติดนตรีไทย 2(2-0-4)
15 เอกเลือก 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
16 เอกเลือก 2063706n การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
21 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (3-0-6)
27 เอกบังคับ 2061701n คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 2063401n ดนตรีนานาชาติ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
32 เอกบังคับ 2062901n ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่คริสศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน 2(2-0-4)
33 เอกบังคับ 2063506n จิตวิทยาดนตรี 2(2-0-4)
34 เอกเลือก 2061109n วรรณกรรมเพลงไทย 2(2-0-4)
35 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
36 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
37 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
38 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
39 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
40 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
41 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
42 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
43 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
44 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
45 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
46 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
47 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
48 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
49 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
50 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
51 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
52 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
53 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
54 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
55 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
56 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
57 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
58 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
59 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
60 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
61 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
62 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
63 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
64 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
65 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
66 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
67 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
68 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
69 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
70 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
71 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
72 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
73 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
74 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
75 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
76 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
77 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
78 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
79 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
80 เอกบังคับ 2062402n การสอนทฤษฎีดนตรี 2(0-4-2)
81 เอกบังคับ 2063302n การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 2(2-0-4)
82 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
83 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
84 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
85 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
86 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
87 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
88 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
89 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
90 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
91 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
92 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
93 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
94 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
95 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
96 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
97 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
98 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
99 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
100 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
101 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
102 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
103 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
104 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
105 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
106 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
107 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
108 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
109 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
110 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
111 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
112 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
113 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
114 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
115 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
116 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
117 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
118 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
119 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
120 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
121 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
122 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
123 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
124 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
125 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
126 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
127 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
128 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
129 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
130 เอกบังคับ 2063001n การสอนปฏิบัติดนตรี
131 เอกบังคับ 2064321n การเรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงสำหรับวงโยธวาทิต 2(1-2-3)
132 เอกบังคับ 2064902n สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)
133 เอกบังคับ 2065702o ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
134 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
135 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
136 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
137 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
138 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
139 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
140 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
141 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
142 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
143 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
144 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
145 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
146 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
147 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
148 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
149 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
150 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
151 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
152 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
153 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
154 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
155 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
156 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
157 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
158 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
159 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
160 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
161 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
162 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
163 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
164 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
165 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
166 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
167 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
168 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
169 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
170 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
171 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
172 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
173 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
174 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
175 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
176 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
177 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
178 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
179 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
180 เอกบังคับ 2064001o พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
181 เอกบังคับ 2064903n การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5)
182 เอกบังคับ 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
183 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
184 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
185 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
186 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
187 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
188 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
189 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
190 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
191 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
192 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
193 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
194 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
195 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
196 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
197 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
198 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
199 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
200 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
201 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
202 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
203 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
204 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
205 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
206 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
207 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
208 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
209 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
210 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
211 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
212 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
213 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
214 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
215 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
216 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
217 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
218 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
219 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
220 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
221 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
222 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
223 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
224 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
225 เอกเลือก 2063301n การวิเคราะห์ดนตรี
226 เอกเลือก 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
227 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
228 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910402

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต (3-0-6)
4 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 2061301n ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2061601n ดนตรีพื้นบ้านขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2062303n การขับร้อง 2(1-2-3)
8 เอกเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ (3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2061302n ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2061802n ดนตรีพื้นบ้าน 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 2061902n ประวัติดนตรีไทย 2(2-0-4)
15 เอกเลือก 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
16 เอกเลือก 2063706n การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
21 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (3-0-6)
27 เอกบังคับ 2061701n คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 2063401n ดนตรีนานาชาติ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
32 เอกบังคับ 2062901n ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่คริสศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน 2(2-0-4)
33 เอกบังคับ 2063506n จิตวิทยาดนตรี 2(2-0-4)
34 เอกเลือก 2061109n วรรณกรรมเพลงไทย 2(2-0-4)
35 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
36 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
37 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
38 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
39 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
40 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
41 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
42 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
43 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
44 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
45 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
46 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
47 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
48 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
49 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
50 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
51 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
52 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
53 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
54 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
55 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
56 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
57 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
58 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
59 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
60 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
61 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
62 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
63 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
64 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
65 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
66 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
67 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
68 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
69 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
70 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
71 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
72 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
73 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
74 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
75 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
76 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
77 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
78 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
79 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
80 เอกบังคับ 2062402n การสอนทฤษฎีดนตรี 2(0-4-2)
81 เอกบังคับ 2063302n การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 2(2-0-4)
82 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
83 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
84 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
85 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
86 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
87 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
88 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
89 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
90 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
91 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
92 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
93 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
94 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
95 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
96 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
97 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
98 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
99 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
100 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
101 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
102 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
103 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
104 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
105 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
106 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
107 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
108 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
109 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
110 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
111 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
112 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
113 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
114 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
115 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
116 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
117 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
118 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
119 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
120 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
121 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
122 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
123 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
124 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
125 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
126 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
127 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
128 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
129 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
130 เอกบังคับ 2063001n การสอนปฏิบัติดนตรี
131 เอกบังคับ 2064321n การเรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงสำหรับวงโยธวาทิต 2(1-2-3)
132 เอกบังคับ 2064902n สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)
133 เอกบังคับ 2065702o ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
134 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
135 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
136 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
137 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
138 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
139 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
140 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
141 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
142 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
143 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
144 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
145 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
146 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
147 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
148 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
149 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
150 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
151 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
152 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
153 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
154 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
155 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
156 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
157 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
158 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
159 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
160 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
161 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
162 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
163 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
164 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
165 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
166 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
167 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
168 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
169 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
170 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
171 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
172 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
173 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
174 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
175 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
176 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
177 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
178 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
179 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
180 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
181 เอกบังคับ 2064001o พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
182 เอกบังคับ 2064903n การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5)
183 เอกบังคับ 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
184 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
185 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
186 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
187 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
188 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
189 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
190 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
191 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
192 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
193 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
194 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
195 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
196 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
197 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
198 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
199 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
200 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
201 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
202 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
203 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
204 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
205 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
206 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
207 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
208 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
209 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
210 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
211 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
212 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
213 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
214 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
215 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
216 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
217 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
218 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
219 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
220 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
221 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
222 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
223 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
224 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
225 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
226 เอกเลือก 2063301n การวิเคราะห์ดนตรี
227 เอกเลือก 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
228 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
229 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910401

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2061301n ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2061601n ดนตรีพื้นบ้านขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 2062303n การขับร้อง 2(1-2-3)
9 เอกเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
10 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 เอกบังคับ 2061302n ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2061802n ดนตรีพื้นบ้าน 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 2061902n ประวัติดนตรีไทย 2(2-0-4)
15 เอกเลือก 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
16 เอกเลือก 2063706n การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001215g จิตวิทยาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
21 เอกบังคับ 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
22 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
23 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
24 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
25 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
26 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
27 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
28 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
29 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
30 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
31 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
32 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
33 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
34 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
35 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
36 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
37 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
38 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
39 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
40 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
41 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
42 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
43 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
44 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
45 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
46 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
51 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
52 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
53 เอกบังคับ 2061701n คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 2063401n ดนตรีนานาชาติ 2(2-0-4)
55 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
56 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
57 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
58 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
59 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
60 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
61 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
62 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
63 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
64 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
65 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
66 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
67 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
68 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
69 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
70 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
71 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
72 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
73 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
74 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
75 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
76 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
77 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
78 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
79 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
80 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
81 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
82 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
83 เอกบังคับ 2062901n ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่คริสศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน 2(2-0-4)
84 เอกบังคับ 2063506n จิตวิทยาดนตรี 2(2-0-4)
85 เอกเลือก 2061109n วรรณกรรมเพลงไทย 2(2-0-4)
86 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
87 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
88 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
89 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
90 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
91 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
92 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
93 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
94 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
95 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
96 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
97 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
98 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
99 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
100 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
101 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
102 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
103 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
104 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
105 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
106 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
107 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
108 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
109 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
110 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
111 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
112 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
113 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
114 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
115 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
116 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
117 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
118 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
119 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
120 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
121 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
122 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
123 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
124 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
125 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
126 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
127 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
128 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
129 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
130 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
131 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
132 เอกบังคับ 2062402n การสอนทฤษฎีดนตรี 2(0-4-2)
133 เอกบังคับ 2063302n การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 2(2-0-4)
134 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
135 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
136 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
137 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
138 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
139 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
140 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
141 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
142 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
143 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
144 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
145 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
146 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
147 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
148 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
149 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
150 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
151 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
152 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
153 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
154 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
155 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
156 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
157 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
158 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
159 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
160 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
161 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
162 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
163 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
164 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
165 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
166 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
167 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
168 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
169 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
170 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
171 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
172 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
173 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
174 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
175 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
176 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
177 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
178 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
179 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
180 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
181 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
182 เอกบังคับ 2063001n การสอนปฏิบัติดนตรี
183 เอกบังคับ 2064321n การเรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงสำหรับวงโยธวาทิต 2(1-2-3)
184 เอกบังคับ 2064902n สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)
185 เอกบังคับ 2065702o ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
186 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
187 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
188 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
189 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
190 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
191 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
192 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
193 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
194 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
195 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
196 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
197 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
198 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
199 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
200 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
201 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
202 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
203 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
204 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
205 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
206 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
207 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
208 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
209 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
210 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
211 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
212 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
213 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
214 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
215 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
216 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
217 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
218 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
219 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
220 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
221 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
222 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
223 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
224 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
225 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
226 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
227 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
228 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
229 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
230 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
231 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
232 เอกบังคับ 2064001o พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
233 เอกบังคับ 2064903n การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5)
234 เอกบังคับ 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
235 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
236 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
237 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
238 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
239 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
240 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
241 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
242 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
243 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
244 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
245 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
246 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
247 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
248 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
249 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
250 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
251 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
252 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
253 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
254 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
255 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
256 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
257 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
258 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
259 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
260 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
261 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
262 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
263 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
264 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
265 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
266 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
267 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
268 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
269 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
270 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
271 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
272 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
273 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
274 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
275 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
276 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
277 เอกเลือก 2063301n การวิเคราะห์ดนตรี
278 เอกเลือก 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
279 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
280 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910402

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 เอกบังคับ 2061101o ดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 2061301n ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 2061601n ดนตรีพื้นบ้านขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 2062303n การขับร้อง 2(1-2-3)
9 เอกเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
10 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 เอกบังคับ 2061302n ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2061802n ดนตรีพื้นบ้าน 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 2061902n ประวัติดนตรีไทย 2(2-0-4)
15 เอกเลือก 2062419n ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
16 เอกเลือก 2063706n การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001215g จิตวิทยาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
21 เอกบังคับ 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
22 เอกบังคับ 2062302o ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4)
23 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
24 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
25 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
26 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
27 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
28 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
29 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
30 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
31 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
32 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
33 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
34 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
35 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
36 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
37 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
38 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
39 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
40 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
41 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
42 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
43 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
44 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
45 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
46 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
51 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
52 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
53 เอกบังคับ 2061701n คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 2063401n ดนตรีนานาชาติ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
56 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
57 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 2062901n ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่คริสศตวรรษที่18 ถึงปัจจุบัน 2(2-0-4)
59 เอกบังคับ 2063506n จิตวิทยาดนตรี 2(2-0-4)
60 เอกเลือก 2061109n วรรณกรรมเพลงไทย 2(2-0-4)
61 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
62 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
63 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
64 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
65 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
66 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
67 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
68 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
69 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
70 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
71 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
72 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
73 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
74 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
75 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
76 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
77 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
78 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
79 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
80 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
81 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
82 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
83 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
84 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
85 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
86 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
87 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
88 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
89 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
90 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
91 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
92 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
93 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
94 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
95 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
96 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
97 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
98 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
99 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
100 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
101 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
102 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
103 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
104 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
105 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
106 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
107 เอกบังคับ 2062402n การสอนทฤษฎีดนตรี 2(0-4-2)
108 เอกบังคับ 2063302n การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 2(2-0-4)
109 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
110 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
111 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
112 เอกเลือก 2062102n ทฤษฎีดนตรีไทย 2(2-0-4)
113 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
114 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
115 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
116 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
117 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
118 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
119 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
120 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
121 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
122 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
123 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
124 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
125 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
126 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
127 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
128 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
129 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
130 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
131 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
132 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
133 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
134 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
135 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
136 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
137 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
138 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
139 เอกเลือก 2061910n วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน 2(2-0-4)
140 เอกเลือก 2061911n วรรณกรรมเพลงตะวันตก 2(2-0-4)
141 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
142 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
143 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
144 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
145 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
146 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
147 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
148 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
149 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
150 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
151 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
152 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
153 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
154 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
155 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
156 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
157 เอกบังคับ 2063001n การสอนปฏิบัติดนตรี
158 เอกบังคับ 2064321n การเรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงสำหรับวงโยธวาทิต 2(1-2-3)
159 เอกบังคับ 2064902n สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)
160 เอกบังคับ 2065702o ภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
161 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
162 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
163 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
164 เอกเลือก 2062102o รวมวงดนตรีไทย 2 2(2-0-4)
165 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
166 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
167 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
168 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
169 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
170 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
171 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
172 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
173 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
174 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
175 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
176 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
177 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
178 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
179 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
180 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
181 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
182 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
183 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
184 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
185 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
186 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
187 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
188 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
189 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
190 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
191 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
192 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
193 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
194 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
195 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
196 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
197 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
198 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
199 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
200 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
201 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
202 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
203 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
204 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
205 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
206 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
207 เอกบังคับ 2064001o พื้นฐานการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
208 เอกบังคับ 2064903n การนำเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5)
209 เอกบังคับ 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
210 เอกเลือก 2062401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(0-4-2)
211 เอกเลือก 2062802n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
212 เอกเลือก 2062801n รวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1 1(0-2-1)
213 เอกเลือก 2062603n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 3
214 เอกเลือก 2062602n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 3
215 เอกเลือก 2062601n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 3
216 เอกเลือก 2062413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
217 เอกเลือก 2062406n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 3 2(0-4-2)
218 เอกเลือก 2062405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4-2)
219 เอกเลือก 2062403n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(0-4-2)
220 เอกเลือก 2061603n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 2
221 เอกเลือก 2062224n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 2(0-4-2)
222 เอกเลือก 2062222x ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3 2(0-4-2)
223 เอกเลือก 2062205n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 2(0-4-2)
224 เอกเลือก 2062120n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3 2(0-4-2)
225 เอกเลือก 2062104n รวมวงดนตรีไทย 2
226 เอกเลือก 2062101o รวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1)
227 เอกเลือก 2061607n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 2
228 เอกเลือก 2061606n ปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้าน 1
229 เอกเลือก 2061605n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 2
230 เอกเลือก 2061604n ปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้าน 1
231 เอกเลือก 2063301n การวิเคราะห์ดนตรี
232 เอกเลือก 2063304n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก 2(2-0-4)
233 เอกเลือก 2061201n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2(0-4-2)
234 เอกเลือก 2061208n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2(0-4-2)
235 เอกเลือก 2061209n ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 2(0-4-2)
236 เอกเลือก 2061211n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2(0-4-2)
237 เอกเลือก 2061212n ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2 2(0-4-2)
238 เอกเลือก 2061214o ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1 2(0-4-2)
239 เอกเลือก 2061215n ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 2(0-4-2)
240 เอกเลือก 2061232n ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 2(0-4-2)
241 เอกเลือก 2061401n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(0-4-2)
242 เอกเลือก 2061402n ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 2(0-4-2)
243 เอกเลือก 2061403x ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(0-4-2)
244 เอกเลือก 2061404n ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4-2)
245 เอกเลือก 2061405n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 2(0-4-2)
246 เอกเลือก 2061406n ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 2(0-4-2)
247 เอกเลือก 2061413n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
248 เอกเลือก 2061414n ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
249 เอกเลือก 2061417n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 2(0-4-2)
250 เอกเลือก 2061418n ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 2 2(0-4-2)
251 เอกเลือก 2061428o รวมวงดนตรีสากล 1 1(0-2-1)
252 เอกเลือก 2061429m รวมวงดนตรีสากล 2
253 เอกเลือก 2061602n ปฏิบัติเครื่องสายพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
254 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
255 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210401

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
21 เอกบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
22 เอกบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
24 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
26 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
27 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
28 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
29 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
34 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
35 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
36 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
37 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
38 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
39 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
40 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
41 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
42 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
43 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
44 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
45 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
46 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
47 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
48 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
49 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
50 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
51 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
52 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
53 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
54 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
56 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
57 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
58 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
59 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
60 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
61 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
62 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
63 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
64 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
65 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
66 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
67 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
68 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
69 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
74 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
75 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
76 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
77 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
78 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
79 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
80 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
81 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
82 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
83 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
84 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
85 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
86 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
87 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
88 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
89 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
90 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
101 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
102 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
103 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
104 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
105 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
106 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
107 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
108 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
109 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
110 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
115 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
116 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
117 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
118 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
119 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
120 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
121 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
122 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
123 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
124 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
125 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
126 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
127 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
128 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
129 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
132 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
133 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
134 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
135 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
136 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
137 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
138 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
139 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
140 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
141 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
142 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
143 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210402

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
21 เอกบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
22 เอกบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
24 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
26 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
27 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
28 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
29 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
34 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
35 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
36 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
37 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
38 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
39 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
40 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
41 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
42 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
43 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
44 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
45 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
46 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
47 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
48 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
49 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
50 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
51 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
52 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
53 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
54 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
56 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
57 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
58 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
59 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
60 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
61 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
62 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
63 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
64 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
65 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
66 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
67 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
68 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
69 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
74 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
75 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
76 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
77 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
78 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
79 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
80 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
81 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
82 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
83 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
84 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
85 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
86 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
87 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
88 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
89 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
90 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
101 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
102 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
103 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
104 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
105 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
106 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
107 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
108 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
109 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
110 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
115 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
116 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
117 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
118 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
119 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
120 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
121 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
122 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
123 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
124 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
125 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
126 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
127 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
128 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
129 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
132 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
133 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
134 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
135 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
136 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
137 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
138 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
139 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
140 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
141 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
142 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
143 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210401

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210402

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา