วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591228501

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 4071504o โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4)
7 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
14 เอกเลือก 4071209n หลักการเตรียมและประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
15 เอกเลือก 4071507n อาหารเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 เอกบังคับ 4072512n โภชนาการและการจัดอาหารในวัยต่างๆ 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4072702n จุลชีววิทยาทางอาหารสำหรับโภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4072703n เคมีอาหารสำหรับโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
20 เอกบังคับ 4072706n โภชนศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
23 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
24 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4072514n โภชนบำบัดทางการแพทย์ 1 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4072513n หลักการกำหนดอาหารและอาหารแลกเปลี่ยน 2(2-0-4)
27 เอกบังคับ 4072104n ภาษาอังกฤษสำหรับโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 4072701n ชีวเคมีทางโภชนศาสตร์ 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4072204n อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4072206n การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 4073310n ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4073520n โภชนบำบัดทางการแพทย์ 2 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 4073906n ระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4073701n การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4073213n อาหารนานาชาติและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4073702n เภสัชโภชนาการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 เอกบังคับ 4073212n การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4073214n โภชนศึกษาในชุมชนและโครงการโภชนาการ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 4073311n โภชนคลินิกและการประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 4073312n การจัดการงานบริการอาหาร 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4073905n สัมมนาทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 1(0-2-1)
43 เอกเลือก 4073522n โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและกีฬา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4074816n ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพโภชนาการในชุมชน 3(270)
45 เอกบังคับ 4074909n การวิจัยทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 2(0-4-2)
46 เอกบังคับ 4074201n จริยธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายข้อบังคับทางอาหาร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 4074817n ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการจัดการระบบบริการอาหาร 4(360)
48 ปฏิบัติ 4074818n ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพโภชนาการในคลินิก 3(270)