นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591290101

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2561203x กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2561504n กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2562201n กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 2562506o กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
16 เอกบังคับ 2562408o กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2562407n เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2562406n เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2562409o กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 2562202x กฎหมายลักษณะละเมิด 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2562525n กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2563525n กฏหมายปกครอง 2 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2563504x กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 2563201x กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2564101o หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2563302x อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 2563512n กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 2563202x กฎหมายมรดก 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 2563411n กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2563505n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 2563552n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 2561101n ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เอกบังคับ 2564509n กฎหมายปกครองท้องถิ่นและบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 2564510n กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 2564506n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4)
44 เอกบังคับ 2564503n กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 2564105n กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา 3(3-0-6)
47 เอกบังคับ 2562509n กฎหมายปกครองท้องถิ่นและบริหารราชการไทย
48 เอกเลือก 2562606n กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
49 เอกเลือก 2563402x กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601290101

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2561203x กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2561504n กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2562201n กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 2562406n เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2562407n เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2562408o กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2562506o กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2562525n กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2562409o กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2562202x กฎหมายลักษณะละเมิด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2563525n กฏหมายปกครอง 2 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 2563504x กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2563201x กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2564101o หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2563302x อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 2563505n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 2563202x กฎหมายมรดก 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 2563411n กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2563552n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 2563512n กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 2561101n ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เอกบังคับ 2564503n กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 2564510n กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 2564509n กฎหมายปกครองท้องถิ่นและบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 2564506n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4)
44 เอกบังคับ 2564105n กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา 3(3-0-6)
46 เอกเลือก 2562606n กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 เลือกเสรี 2561103x ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611290101

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 2001101g ความงามของชีวิต
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
6 เอกบังคับ 2561203x กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2561504n กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 2562506o กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
18 เอกบังคับ 2562408o กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2562407n เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2562406n เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 2562201n กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 เอกบังคับ 2562506o กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
26 เอกบังคับ 2562202x กฎหมายลักษณะละเมิด 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2562409o กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2562525n กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2563525n กฏหมายปกครอง 2 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 2563504x กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 2563201x กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 2564101o หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 2563302x อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 2563202x กฎหมายมรดก 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 2563505n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 2563411n กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 2563512n กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 2563552n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 2564305n สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
43 เอกเลือก 2561101n ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 เอกบังคับ 2564510n กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 2564509n กฎหมายปกครองท้องถิ่นและบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 2564506n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4)
47 เอกบังคับ 2564503n กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
48 เอกบังคับ 2564105n กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
49 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา 3(3-0-6)
50 เอกเลือก 2562610n กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3(3-0-6)
51 เอกเลือก 2562606n กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 เลือกเสรี 2561103x ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621290101

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2561203x กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
10 เอกบังคับ 2561504n กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 2562406n เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2562407n เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2562408o กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2562201n กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 2562525n กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2562506o กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
24 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2562409o กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2562202x กฎหมายลักษณะละเมิด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 2563525n กฏหมายปกครอง 2 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2563201x กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 2563504x กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2563302x อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2564101o หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 2563202x กฎหมายมรดก 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 2563411n กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 2563505n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2563512n กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 2563552n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 2564305n สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
40 เอกเลือก 2561101n ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 เอกบังคับ 2564510n กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 2564509n กฎหมายปกครองท้องถิ่นและบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 2564506n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4)
44 เอกบังคับ 2564503n กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 2564105n กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 2563402x กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
48 เอกเลือก 2562610n กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 เลือกเสรี 2561103x ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631290101

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 2561203x กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2561305n กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2561308n กฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 2561306n กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2561504n กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2561204n กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เอกบังคับ 2562408o กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 2562407n เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2562406n เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2562206n กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2562201n กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 2562202x กฎหมายลักษณะละเมิด 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2562409o กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 2562412n กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2562525n กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2562506o กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 2563551n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2563525n กฏหมายปกครอง 2 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2563504x กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 2563201x กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2562507n กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2564101o หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2563302x อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 2563202x กฎหมายมรดก 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 2563411n กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 2563505n กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2563512n กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 2563552n กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 2561101n ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เอกบังคับ 2564510n กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 2564509n กฎหมายปกครองท้องถิ่นและบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 2564506n พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4)
43 เอกบังคับ 2564503n กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 2564105n กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 2564102n นิติปรัชญา 3(3-0-6)
46 เอกเลือก 2563402x กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)