การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591220101

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
4 เอกบังคับ 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
6 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4073503o สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
8 เอกบังคับ 4071206n เภสัชพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร 3(2-3-5)
9 เอกบังคับ 4071203n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-5)
10 เอกบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
11 เอกเลือก 4074401n การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
13 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
14 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
16 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4071204n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-5)
19 เอกบังคับ 4071104m จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
20 เอกบังคับ 4071102o ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
25 เอกบังคับ 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
26 เอกบังคับ 4072411m การนวดไทย 1 3(2-5-5)
27 เอกบังคับ 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
28 เอกบังคับ 4072411n การนวดไทย 1 3(2-5-5)
29 เอกบังคับ 4072402n เภสัชกรรมไทย 1 4(3-2-7)
30 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
34 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 4072412m การนวดไทย 2 3(2-5-5)
37 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
38 เอกบังคับ 4072412n การนวดไทย 2 3(2-5-5)
39 เอกบังคับ 4072403m เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 4073402x เวชกรรมไทย 2 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 เลือกเสรี 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4072404m เภสัชกรรมไทย 3 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 4072413m การนวดไทย 3 3(2-5-5)
44 เอกบังคับ 4072406e เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 4072413n การนวดไทย 3 3(2-5-5)
47 เอกบังคับ 4073403n เวชกรรมไทย 3 3(2-3-5)
48 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
49 เอกบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
50 เอกบังคับ 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
51 เอกเลือก 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 เอกบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
53 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
55 เอกบังคับ 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
56 เอกบังคับ 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
57 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
58 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 4073604m การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
60 เอกบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
61 เอกเลือก 4074402n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
62 เอกเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(300)
64 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 2(200)
65 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
66 ปฏิบัติ 4072801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
67 ปฏิบัติ 4072802n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย 2(200)
68 ปฏิบัติ 4073801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(300)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 4074802n ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(300)
70 ปฏิบัติ 4074801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)
71 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)
72 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(300)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601220101

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
4 เอกบังคับ 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
6 เอกบังคับ 4071206n เภสัชพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4071203n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
9 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
10 เอกเลือก 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
12 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
13 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
15 เอกบังคับ 4071104m จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
16 เอกบังคับ 4071204n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4071102n ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
20 เอกบังคับ 4071102o ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
25 เอกบังคับ 4072411m การนวดไทย 1 3(2-5-5)
26 เอกบังคับ 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
27 เอกบังคับ 4072411n การนวดไทย 1 3(2-5-5)
28 เอกบังคับ 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
31 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4073402x เวชกรรมไทย 2 3(2-3-5)
33 เอกบังคับ 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 4072412m การนวดไทย 2 3(2-5-5)
35 เอกบังคับ 4072412n การนวดไทย 2 3(2-5-5)
36 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เลือกเสรี 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4072413n การนวดไทย 3 3(2-5-5)
40 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
41 เอกบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
42 เอกบังคับ 4073403n เวชกรรมไทย 3 3(2-3-5)
43 เอกบังคับ 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4072413m การนวดไทย 3 3(2-5-5)
45 เอกบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เฉพาะด้านเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
47 เลือกเสรี 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
48 เอกบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
49 เอกบังคับ 4073604m การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
50 เอกบังคับ 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
51 เอกบังคับ 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
52 เอกบังคับ 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
53 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
54 เอกเลือก 4074402n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
55 เอกเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 2(200)
57 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
58 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(300)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)
60 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(300)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611220101

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
2 พื้นฐานสังคม 2001212g สุนทรียภาพของชีวิต
3 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
6 เอกบังคับ 4071203n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4071206n เภสัชพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
9 เอกบังคับ 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
10 เอกเลือก 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
13 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
15 เอกบังคับ 4071104m จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
16 เอกบังคับ 4071204n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
18 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4071102n ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 4071102o ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 เอกบังคับ 4072411m การนวดไทย 1 3(2-5-5)
25 เอกบังคับ 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
26 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
27 เอกบังคับ 4072411n การนวดไทย 1 3(2-5-5)
28 เอกบังคับ 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
29 เอกบังคับ 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
31 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
33 เอกบังคับ 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
34 เอกบังคับ 4072412n การนวดไทย 2 3(2-5-5)
35 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
36 เอกบังคับ 4073402x เวชกรรมไทย 2 3(2-3-5)
37 เอกบังคับ 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4072412m การนวดไทย 2 3(2-5-5)
39 เอกบังคับ 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
40 เอกบังคับ 4074401n การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
41 เอกเลือก 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เลือกเสรี 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
44 เอกบังคับ 4073403n เวชกรรมไทย 3 3(2-3-5)
45 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
46 เอกบังคับ 4072413n การนวดไทย 3 3(2-5-5)
47 เอกบังคับ 4072413m การนวดไทย 3 3(2-5-5)
48 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
51 เอกเลือก 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 เฉพาะด้านเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
53 เลือกเสรี 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
54 เลือกเสรี 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
55 เลือกเสรี 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
56 เอกบังคับ 4073604m การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
57 เอกบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
58 เอกบังคับ 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
59 เอกบังคับ 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
60 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
62 เอกเลือก 4074402n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
63 เอกเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
65 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 2(200)
66 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(300)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(300)
68 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621220101

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 พื้นฐานสังคม 2001212g สุนทรียภาพของชีวิต
4 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 เอกบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
7 เอกบังคับ 4071203n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
9 เอกบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
14 เอกบังคับ 4071204n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-5)
15 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
17 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
18 เอกบังคับ 4071102o ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
24 เฉพาะด้านบังคับ 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
26 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
27 เอกบังคับ 4072411m การนวดไทย 1 3(2-5-5)
28 เอกบังคับ 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
29 เอกบังคับ 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
31 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
34 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
36 เอกบังคับ 4073402x เวชกรรมไทย 2 3(2-3-5)
37 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
38 เอกบังคับ 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
39 เอกบังคับ 4072412m การนวดไทย 2 3(2-5-5)
40 เอกเลือก 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 เลือกเสรี 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
43 เอกบังคับ 4073403n เวชกรรมไทย 3 3(2-3-5)
44 เอกบังคับ 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
46 เอกบังคับ 4072413m การนวดไทย 3 3(2-5-5)
47 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 เฉพาะด้านเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
50 เลือกเสรี 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
51 เอกบังคับ 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
52 เอกบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
53 เอกบังคับ 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
54 เอกบังคับ 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
55 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
56 เอกเลือก 4074402n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(300)
58 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 2(200)
59 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)
61 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(300)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631220101

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 เอกบังคับ 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
7 เอกบังคับ 4071203n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
9 เอกบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
12 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
13 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
15 เอกบังคับ 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
16 เอกบังคับ 4071204n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4071102o ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เฉพาะด้านบังคับ 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4072416x เภสัชกรรมไทย 1
22 เอกบังคับ 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
23 เอกบังคับ 4072411m การนวดไทย 1 3(2-5-5)
24 เอกบังคับ 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
26 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
28 เอกบังคับ 4072417x เภสัชกรรมไทย 2
29 เอกบังคับ 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
30 เอกบังคับ 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
31 เอกบังคับ 4073402x เวชกรรมไทย 2 3(2-3-5)
32 เอกบังคับ 4072412m การนวดไทย 2 3(2-5-5)
33 เอกเลือก 4073904o อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เลือกเสรี 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4072413m การนวดไทย 3 3(2-5-5)
37 เอกบังคับ 4072418x เภสัชกรรมไทย 3
38 เอกบังคับ 4073403n เวชกรรมไทย 3 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
40 เอกบังคับ 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เฉพาะด้านเลือก 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
43 เลือกเสรี 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
44 เอกบังคับ 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย
46 เอกบังคับ 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
47 เอกบังคับ 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
48 เอกบังคับ 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
50 ปฏิบัติ 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(300)
51 ปฏิบัติ 4072802o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย 2(200)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)
53 ปฏิบัติ 4074802x ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(300)