ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591911001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201o ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
31 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
32 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
39 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
44 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
45 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
62 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
63 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591911002

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201o ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
30 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
31 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
36 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
38 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
40 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
43 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
44 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
47 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
54 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
55 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
56 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
57 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
61 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
62 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
63 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
64 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
65 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
67 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
69 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
70 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591911003

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201o ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
31 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
32 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
39 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
44 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
45 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
62 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
63 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591911004

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201o ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
31 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
32 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
39 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
44 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
45 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
62 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
63 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601911001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201m ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
32 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
33 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
45 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
46 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
54 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
56 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
64 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601911002

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201m ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
32 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
33 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
45 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
46 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
54 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
56 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
64 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601911003

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551201m ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
32 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
33 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
45 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
46 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
54 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
56 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
64 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611911001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 เอกบังคับ 2551201m ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
12 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
27 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
28 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
35 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
36 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
40 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
43 เลือกเสรี 5072304n ธุรกิจขนมอบ
44 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
48 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
50 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
53 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
54 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
58 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
61 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
62 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
64 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
67 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
69 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
70 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
71 เลือกเสรี 4086412x ลีลาศ
72 เลือกเสรี 4086307o ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
73 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
74 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
75 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
76 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
77 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
78 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
79 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
80 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611911002

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 เอกบังคับ 2551201m ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
12 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
27 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
28 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
35 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
36 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
40 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
43 เลือกเสรี 5072304n ธุรกิจขนมอบ
44 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
48 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
50 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
53 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
54 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
58 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
61 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
62 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
64 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
67 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
69 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
70 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
71 เลือกเสรี 4086412x ลีลาศ
72 เลือกเสรี 4086307o ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
73 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
74 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
75 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
76 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
77 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
78 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
79 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
80 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611911003

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001205g ความจริงของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
5 เอกบังคับ 2551201m ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2551202n อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 2562202o ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 2572202x ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2542301m ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(1-2-5)
12 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 2531202n ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1641102n ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1521102n หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1524501n ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
27 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
28 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 เอกบังคับ 1644401n ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2524402o พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 2543201o การแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 2541101z ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
35 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
36 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
40 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
43 เลือกเสรี 5072304n ธุรกิจขนมอบ
44 เอกบังคับ 1642301n ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 1522202m ประวัติพุทธศาสนาและอิทธิพลในวัฒนธรรมประเทศต่างๆ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 2541102n ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
48 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
50 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
53 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
54 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1512401n จริยศาสตร์ 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 1643502n หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 2544401m ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-2-5)
58 เอกบังคับ 2544421n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 1643502o หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
61 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
62 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
64 เอกบังคับ 2544422n พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 1643402o ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 1644402o เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
67 เอกบังคับ 2544201o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
69 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
70 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
71 เลือกเสรี 4086412x ลีลาศ
72 เลือกเสรี 4086307o ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
73 เอกบังคับ 1524201n พระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย 3(2-2-5)
74 เอกบังคับ 1523302o จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
75 เอกเลือก 1524220n พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5)
76 เอกเลือก 2554401o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5)
77 เอกเลือก 2534302n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
78 เอกเลือก 1643302o ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(1-2-5)
79 เอกเลือก 1641201n อารยธรรมโลก 3(1-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
80 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621211001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ESOC623101 ประวัติศาสตร์ไทย
6 เอกบังคับ ESOC623102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
7 เอกบังคับ ESOC623103 หลักสังคมวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
10 เอกบังคับ ESOC623105 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
11 เอกบังคับ ESOC623108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
12 เอกบังคับ ESOC623107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
13 เอกบังคับ ESOC623106 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
14 เอกบังคับ ESOC623104 การเมืองการปกครองไทย
15 เอกบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
22 เอกบังคับ ESOC623211 กฎหมายเบื้องต้น
23 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
24 เอกบังคับ ESOC623209 ศาสนาศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
30 เอกบังคับ ESOC623212 อารยธรรมโลก
31 เอกบังคับ ESOC623213 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
32 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
33 เอกเลือก ESOC623215 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
37 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
38 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
39 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
40 เอกเลือก ESOC623318 ความเป็นสกลทรรศน์
41 เอกเลือก ESOC623317 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เอกเลือก ESOC623316 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
46 เอกเลือก ESOC623319 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
47 เอกเลือก ESOC623320 ท้องถิ่นศึกษา
48 เอกเลือก ESOC623321 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621211002

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ESOC623101 ประวัติศาสตร์ไทย
6 เอกบังคับ ESOC623102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
7 เอกบังคับ ESOC623103 หลักสังคมวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
10 เอกบังคับ ESOC623105 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
11 เอกบังคับ ESOC623108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
12 เอกบังคับ ESOC623107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
13 เอกบังคับ ESOC623106 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
14 เอกบังคับ ESOC623104 การเมืองการปกครองไทย
15 เอกบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
22 เอกบังคับ ESOC623211 กฎหมายเบื้องต้น
23 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
24 เอกบังคับ ESOC623209 ศาสนาศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
30 เอกบังคับ ESOC623212 อารยธรรมโลก
31 เอกบังคับ ESOC623213 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
32 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
33 เอกเลือก ESOC623215 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
37 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
38 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
39 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
40 เอกเลือก ESOC623318 ความเป็นสกลทรรศน์
41 เอกเลือก ESOC623317 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เอกเลือก ESOC623316 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
46 เอกเลือก ESOC623319 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
47 เอกเลือก ESOC623320 ท้องถิ่นศึกษา
48 เอกเลือก ESOC623321 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621211003

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ESOC623101 ประวัติศาสตร์ไทย
6 เอกบังคับ ESOC623102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
7 เอกบังคับ ESOC623103 หลักสังคมวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
10 เอกบังคับ ESOC623105 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
11 เอกบังคับ ESOC623108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
12 เอกบังคับ ESOC623107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
13 เอกบังคับ ESOC623106 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
14 เอกบังคับ ESOC623104 การเมืองการปกครองไทย
15 เอกบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
22 เอกบังคับ ESOC623211 กฎหมายเบื้องต้น
23 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
24 เอกบังคับ ESOC623209 ศาสนาศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
30 เอกบังคับ ESOC623212 อารยธรรมโลก
31 เอกบังคับ ESOC623213 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
32 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
33 เอกเลือก ESOC623215 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
37 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
38 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
39 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
40 เอกเลือก ESOC623318 ความเป็นสกลทรรศน์
41 เอกเลือก ESOC623317 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เอกเลือก ESOC623316 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
46 เอกเลือก ESOC623319 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
47 เอกเลือก ESOC623320 ท้องถิ่นศึกษา
48 เอกเลือก ESOC623321 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631211001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ESOC623101 ประวัติศาสตร์ไทย
6 เอกบังคับ ESOC623102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
7 เอกบังคับ ESOC623103 หลักสังคมวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
10 เอกบังคับ ESOC623108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
11 เอกบังคับ ESOC623107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
12 เอกบังคับ ESOC623106 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
13 เอกบังคับ ESOC623105 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
14 เอกบังคับ ESOC623104 การเมืองการปกครองไทย
15 เอกบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
22 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
23 เอกบังคับ ESOC623211 กฎหมายเบื้องต้น
24 เอกบังคับ ESOC623209 ศาสนาศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
30 เอกบังคับ ESOC623213 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
31 เอกบังคับ ESOC623212 อารยธรรมโลก
32 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
33 เอกเลือก ESOC623215 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
36 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกเลือก ESOC623317 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
42 เอกเลือก ESOC623318 ความเป็นสกลทรรศน์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
46 เอกเลือก ESOC623316 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
47 เอกเลือก ESOC623319 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
48 เอกเลือก ESOC623320 ท้องถิ่นศึกษา
49 เอกเลือก ESOC623321 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
52 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631211002

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ESOC623101 ประวัติศาสตร์ไทย
6 เอกบังคับ ESOC623102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
7 เอกบังคับ ESOC623103 หลักสังคมวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
10 เอกบังคับ ESOC623108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
11 เอกบังคับ ESOC623107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
12 เอกบังคับ ESOC623106 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
13 เอกบังคับ ESOC623105 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
14 เอกบังคับ ESOC623104 การเมืองการปกครองไทย
15 เอกบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
22 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
23 เอกบังคับ ESOC623211 กฎหมายเบื้องต้น
24 เอกบังคับ ESOC623209 ศาสนาศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ ESOC623214 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
30 เอกบังคับ ESOC623213 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
31 เอกบังคับ ESOC623212 อารยธรรมโลก
32 เอกบังคับ ESOC623210 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
33 เอกเลือก ESOC623215 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
36 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกเลือก ESOC623317 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
42 เอกเลือก ESOC623318 ความเป็นสกลทรรศน์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
46 เอกเลือก ESOC623316 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
47 เอกเลือก ESOC623319 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
48 เอกเลือก ESOC623320 ท้องถิ่นศึกษา
49 เอกเลือก ESOC623321 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
52 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2