บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591252001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
3 เฉพาะด้านบังคับ 3521101g การบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 3571001n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 3571102n การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 3571104n พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
17 วิชาชีพเลือก 3572301n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
18 เอกบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 3541101x หลักการตลาด 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 3572105n ประวัติศาสตร์และมรดกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
24 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
25 วิชาชีพเลือก 3572306n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
26 เอกบังคับ 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 3572202n การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาชีพเลือก 3573311n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
30 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 3573003n การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 3531201n การเงินธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 3573205n การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 3573204n การจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 วิชาชีพเลือก 3574316n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
37 เลือกเสรี 5072304n ธุรกิจขนมอบ
38 เอกบังคับ 3573109n ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 3573110n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 3572107n โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 3573208n การจัดการงานครัวและอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 3575601n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
44 ปฏิบัติ 3575701m การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
45 วิชาชีพเลือก 3574321n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
46 เฉพาะด้านบังคับ 3574210n การจัดการงานสปาและสุขภาพ
47 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
48 เลือกเสรี 3003205n สื่อใหม่เพื่อการสื่อสาร
49 เอกบังคับ 3574112n สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 3574111n การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 3575602n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
52 ปฏิบัติ 3575702o สหกิจศึกษา 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601252001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 3571001n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
5 วิชาแกน 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
6 เฉพาะด้านบังคับ 3572301n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
7 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 3571102n การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
10 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
11 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
13 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 3571104n พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 3541101x หลักการตลาด 3(3-0-6)
19 เฉพาะด้านบังคับ 3572301n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
20 เอกบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 3572105n ประวัติศาสตร์และมรดกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เฉพาะด้านบังคับ 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 3572202n การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 3572306n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
29 เอกบังคับ 3572107n โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 วิชาแกน 3573003n การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
31 วิชาแกน 3531201n การเงินธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านบังคับ 3573311n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
33 เฉพาะด้านบังคับ 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 3573205n การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 3573204n การจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เฉพาะด้านบังคับ 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
38 เฉพาะด้านบังคับ 3574316n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
39 เฉพาะด้านบังคับ 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
40 เฉพาะด้านบังคับ 3573208n การจัดการงานครัวและอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
41 เลือกเสรี 5072304n ธุรกิจขนมอบ
42 เอกบังคับ 3573109n ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 3573110n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 3575701m การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
45 ปฏิบัติ 3575601n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
46 เฉพาะด้านบังคับ 3574321n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
47 เฉพาะด้านบังคับ 3574210n การจัดการงานสปาและสุขภาพ
48 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
49 เอกบังคับ 3574112n สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 3574111n การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
51 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 3575602n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
53 ปฏิบัติ 3575702o สหกิจศึกษา 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601252002

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
3 เฉพาะด้านบังคับ 3521101g การบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 3571001n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 3571102n การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 3571104n พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 3572105n ประวัติศาสตร์และมรดกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 3541101x หลักการตลาด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
23 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 3572107n โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 3563009m สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 3572202n การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 3573003n การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 3531201n การเงินธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3573205n การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 3573204n การจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 3573109n ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 3573110n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 3573208n การจัดการงานครัวและอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
39 เฉพาะด้านบังคับ 3574210n การจัดการงานสปาและสุขภาพ
40 เอกบังคับ 3574112n สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 3574111n การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 3575702n สหกิจศึกษา 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611252001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 วิชาแกน 3571001n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
6 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
7 เฉพาะด้านบังคับ 3572301n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
8 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 3571102n การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
14 วิชาแกน 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
15 วิชาแกน 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 3571104n พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
22 วิชาแกน 3541101x หลักการตลาด 3(3-0-6)
23 วิชาแกน 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
24 เฉพาะด้านบังคับ 3572301n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
25 เอกบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 3572105n ประวัติศาสตร์และมรดกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
29 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
31 วิชาแกน 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
32 เฉพาะด้านบังคับ 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
33 เฉพาะด้านบังคับ 3572202n การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 3572306n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
35 เฉพาะด้านบังคับ 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 3572107n โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 วิชาแกน 3531201n การเงินธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
38 วิชาแกน 3573003n การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
39 เฉพาะด้านบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
40 เฉพาะด้านบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
41 เฉพาะด้านบังคับ 3573204n การจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(2-2-5)
42 เฉพาะด้านบังคับ 3573205n การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
43 เฉพาะด้านบังคับ 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
44 เฉพาะด้านบังคับ 3573311n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
45 เลือกเสรี 3584209i ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
46 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 เฉพาะด้านบังคับ 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
48 เฉพาะด้านบังคับ 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
49 เฉพาะด้านบังคับ 3573208n การจัดการงานครัวและอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
50 เฉพาะด้านบังคับ 3574316n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
51 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
52 เอกบังคับ 3573109n ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 3573110n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ 3575601n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
55 ปฏิบัติ 3575701m การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
56 เฉพาะด้านบังคับ 3574210n การจัดการงานสปาและสุขภาพ
57 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
58 เฉพาะด้านบังคับ 3574321n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
59 เอกบังคับ 3574112n สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 3574111n การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 3575702o สหกิจศึกษา 5(450)
62 ปฏิบัติ 3575602n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621252001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
5 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
6 วิชาแกน 3571001n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
7 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 3571102n การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
14 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
15 วิชาแกน 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 3571104n พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
22 วิชาแกน 3541101x หลักการตลาด 3(3-0-6)
23 วิชาแกน 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 3572105n ประวัติศาสตร์และมรดกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
28 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
29 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
32 วิชาแกน 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
33 เฉพาะด้านบังคับ 3572202n การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 3572107n โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 วิชาแกน 3531201n การเงินธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
37 วิชาแกน 3573003n การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
38 เฉพาะด้านบังคับ 3573205n การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
39 เฉพาะด้านบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
40 เฉพาะด้านบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านบังคับ 3573204n การจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 เฉพาะด้านบังคับ 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
44 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
45 เฉพาะด้านบังคับ 3573208n การจัดการงานครัวและอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 3573110n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 3573109n ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 3575701m การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
49 ปฏิบัติ 3575601n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
50 เฉพาะด้านบังคับ 3574210n การจัดการงานสปาและสุขภาพ
51 เอกบังคับ 3574111n การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 3574112n สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ปฏิบัติ 3575602n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
54 ปฏิบัติ 3575702o สหกิจศึกษา 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631252001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
5 วิชาแกน 3571001n ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
6 วิชาแกน 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 3571102n การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 3571002n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 3572203n การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 3571104n พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
20 วิชาแกน 3541101x หลักการตลาด 3(3-0-6)
21 วิชาแกน 3561001g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 3571101n อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 3572106n หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 3572105n ประวัติศาสตร์และมรดกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
28 วิชาแกน 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
30 เฉพาะด้านบังคับ 3573206n การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 3572202n การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 3572107n โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 วิชาแกน 3531201n การเงินธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)
34 วิชาแกน 3573003n การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
35 เฉพาะด้านบังคับ 3573204n การจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านบังคับ 3573205n การจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านบังคับ 3571103n เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
38 เฉพาะด้านบังคับ 3572201n การดำเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 3573108n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 วิชาแกน 3563009n สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านบังคับ 3573207n การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5)
42 เฉพาะด้านบังคับ 3573208n การจัดการงานครัวและอาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
43 เฉพาะด้านบังคับ 3574209n การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
44 เอกบังคับ 3573109n ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานบริการ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 3573110n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 3575701m การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
47 ปฏิบัติ 3575601n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
48 เฉพาะด้านบังคับ 3574210n การจัดการงานสปาและสุขภาพ
49 เอกบังคับ 3574111n การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
50 เอกบังคับ 3574112n สัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 3575702o สหกิจศึกษา 5(450)
52 ปฏิบัติ 3575602n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม