ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591919601

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
9 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
17 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
19 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
21 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
23 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4052105o วิทยาศาสตร์โลก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
28 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
29 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4002401o ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
31 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
32 เอกบังคับ 4042101x ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4003402o อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
40 เอกบังคับ 4053106n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 4013308o แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 4004901o โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
46 เอกบังคับ 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4004201o พลังงานและพลังงานทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
52 เอกบังคับ 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 เอกบังคับ 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4004904n สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
58 เอกบังคับ 4053107n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591919602

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
9 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
17 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
19 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
21 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
23 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4052105o วิทยาศาสตร์โลก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
28 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
29 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4002401o ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
31 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
32 เอกบังคับ 4042101x ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4003402o อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
40 เอกบังคับ 4053106n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 4013308o แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 4004901o โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
46 เอกบังคับ 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4004201o พลังงานและพลังงานทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
52 เอกบังคับ 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 เอกบังคับ 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4004904n สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
58 เอกบังคับ 4053107n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601919601

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
5 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
8 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
10 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
17 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
19 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
21 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
23 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4052105o วิทยาศาสตร์โลก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
28 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
29 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4002401o ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
31 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
32 เอกบังคับ 4042101x ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4003402o อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
40 เอกบังคับ 4053106n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 4013308o แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 4003906o ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
46 เอกบังคับ 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4004201o พลังงานและพลังงานทางเลือก 2(1-2-3)
48 เอกบังคับ 4004901o โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
54 เอกเลือก 4003104n วิทยาศาสตร์สื่อสาร 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
57 เอกบังคับ 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4004904n สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
60 เอกบังคับ 4053107n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611919601

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
8 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
10 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
19 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
26 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
29 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4052105o วิทยาศาสตร์โลก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
34 เอกบังคับ 4042101x ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 4002401o ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
36 เอกบังคับ 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
41 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
42 เอกบังคับ 4013308o แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 4003402o อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5)
44 เอกบังคับ 4053106n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
46 เอกเลือก 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4004201o พลังงานและพลังงานทางเลือก 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 4004901o โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4003906o ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
58 เอกบังคับ 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
59 เอกบังคับ 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
61 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
62 เอกบังคับ 4053107n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
63 เอกบังคับ 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
64 เอกบังคับ 4004904n สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
65 เอกบังคับ 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621219601

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1
5 เอกบังคับ EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ EGSI622103 ชีววิทยาสำหรับครู 1
7 เอกบังคับ EGSI621201 เคมีสำหรับครู 1
8 เอกบังคับ EGSI622105 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EGSI622104 ชีววิทยาสำหรับครู 2
14 เอกบังคับ EGSI622106 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
15 เอกบังคับ EGSI621202 เคมีสำหรับครู 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EGSI622208 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
20 เอกบังคับ EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
21 เอกบังคับ EGSI622212 สะเต็มศึกษา
22 เอกบังคับ EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
29 เอกบังคับ EGSI622211 ดาราศาสตร์และอวกาศ
30 เอกเลือก EGSI622423 วิทยาการคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
35 เอกบังคับ EGSI622214 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
37 เอกเลือก EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
38 เอกเลือก EGSI622319 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EGSI622218 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
43 เอกเลือก EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
44 เอกเลือก EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน
45 เอกเลือก EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 เอกเลือก EGSI622422 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2