ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591230201

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE204 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
38 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591230202

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE204 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
38 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601230201

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE204 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
38 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601230202

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE204 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
4 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
38 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611230201

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
7 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
9 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
38 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
40 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611230202

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
9 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
39 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621230201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
9 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
39 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621230202

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
9 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
39 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631230201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
6 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
15 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
38 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
40 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631230202

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
5 เอกบังคับ 1551111n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1551112n การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 1551122n หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1551123n การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
13 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
14 เอกบังคับ 1552411n ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1552113n การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1552112n กลวิธีในการอ่าน 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 1552111n ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1552511n การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและภาพยนตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เอกบังคับ 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1552321n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552123n การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1552122n การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1552121n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1553126n การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 1553211n การแปล 1 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1553112n การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1553411n การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553711n ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553521n การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1553511m การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 1553113n วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1553124n การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553125n การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553222n การแปล 2 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1553322n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1554102n ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 1554711n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90)
39 เอกบังคับ 1554111n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1554512n ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1554513n การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 1554722n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ(ในประเทศ) 5(450)/5(250)