วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591222101

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5512513n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5513410n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 4021101n เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
6 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
7 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
8 พื้นฐานวิชาชีพ 5513411n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิชาชีพ 5512520n วัสดุวิศวกรรม 3(2-2-5)
10 พื้นฐานวิชาชีพ 4011301x ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5513613n วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5512518n สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
14 พื้นฐานวิชาชีพ 5513609n กระบวนการผลิต 3(2-2-5)
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
16 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 5513601n การวิเคราะห์และการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิชาชีพ 5513412n กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิชาชีพ 5512503n วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 5514503o การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5513603n กลยุทธ์การวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5512502n การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
26 เอกเลือก 5513611n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 5514904n การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1(0-3-2)
28 เอกบังคับ 5512504n การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 5513618n เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 5514311n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 5513604n กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 5513626o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอุตสาหการ 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 5514313n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 5514801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2(90)
35 เอกบังคับ 5514905n โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5513307n การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5513602n การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5513606n การวิจัยการดำเนินงาน 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 5513612n วิศวกรรมซ่อมบำรุง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 5514802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 6(450)
41 ปฏิบัติ 5514803n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1(90)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เอกเลือก 5514206o คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตขั้นสูง 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 5514316n การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 5514906n สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591622101

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5512513n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5513410n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 4021101n เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
6 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
7 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
8 พื้นฐานวิชาชีพ 5513411n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิชาชีพ 5512520n วัสดุวิศวกรรม 3(2-2-5)
10 พื้นฐานวิชาชีพ 4011301x ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5512518n สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5513609n กระบวนการผลิต 3(2-2-5)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5513613n วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
16 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 5513601n การวิเคราะห์และการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิชาชีพ 5513412n กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิชาชีพ 5512503n วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 5513603n กลยุทธ์การวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 5514503o การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5512502n การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
26 เอกเลือก 5513611n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 5512504n การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 5514904n การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1(0-3-2)
29 เอกบังคับ 5514311n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 5513618n เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 5514313n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 5513626o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอุตสาหการ 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 5513604n กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 5514801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2(90)
35 เอกบังคับ 5514905n โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5513307n การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5513602n การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5513606n การวิจัยการดำเนินงาน 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 5513612n วิศวกรรมซ่อมบำรุง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 5514802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 6(450)
41 ปฏิบัติ 5514803n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1(90)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เอกเลือก 5514206o คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตขั้นสูง 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 5514316n การจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 5514906n สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)