ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910201

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
5 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
51 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
63 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910202

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
5 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
51 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
63 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910203

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
5 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
51 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
63 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910201

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
5 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
38 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
42 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
43 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
51 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
60 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
61 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910202

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
5 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
51 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
54 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
63 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910201

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
5 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
21 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
29 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
30 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
32 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
40 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
51 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
56 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
58 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
59 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
60 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
62 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
64 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
66 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
67 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
69 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
70 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
71 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
72 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
74 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910202

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
5 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ 1551101e ไวยากรณ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1551201m การฟังและพูด 1 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1551301m ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 เอกบังคับ 1551102e ไวยากรณ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1551202m การฟังและพูด 2 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1551401n กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เลือกเสรี 1500105o ภาษาจีนเบื้องต้น
21 เลือกเสรี 1553704n จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1551601n วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1552103n ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1552901n การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
29 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
30 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
32 เอกบังคับ 1552104n สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและสัทวิทยา 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1552702n ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
40 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 1553703n การพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 1553402n การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 1553105n วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 1553706n การสอนอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยระบบโฟนิกส์ 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 1552602n วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อชั้นเรียนภาษา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
51 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 1553302n การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 1553603n วัฒนธรรมตะวันตกและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1553501n การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1553705n กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
56 เอกเลือก 1552701n การเรียนรู้ภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
58 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
59 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
60 เลือกเสรี 1554604n วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
62 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 1554707n ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
64 เอกเลือก 1554502o การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
66 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
67 เอกบังคับ 1554708n หลักการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 1554304n การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6)
69 เอกบังคับ 1554605o วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-6)
70 เอกเลือก 1554903n การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
71 เอกเลือก 1554902n สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
72 เอกเลือก 1554203o การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
74 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
14 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
18 เอกเลือก EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
24 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
25 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
27 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
32 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
33 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
35 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
36 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
37 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
44 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
45 เอกเลือก EENG623302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
46 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
48 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
49 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
50 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
51 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
52 เอกบังคับ EENG623304 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
53 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
54 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
55 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
56 เอกเลือก EENG623305 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
59 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210202

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
17 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
18 เอกเลือก EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
24 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
25 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
27 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
32 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
33 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
35 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
36 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
37 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
44 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
45 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
46 เอกเลือก EENG623302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
48 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
49 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
50 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
51 เอกบังคับ EENG623304 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
52 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
53 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
54 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
55 เอกเลือก EENG623305 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
58 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
23 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
24 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
30 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
31 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
32 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
38 เอกเลือก EENG623302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
39 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
44 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
45 เอกบังคับ EENG623304 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
46 เอกเลือก EENG623305 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
47 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210202

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
23 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
24 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
30 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
31 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
32 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
38 เอกเลือก EENG623302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
39 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
44 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
45 เอกบังคับ EENG623304 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
46 เอกเลือก EENG623305 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
47 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2