ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910101

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1542101m หลักและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1542201o การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1541407n พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1543203n ภาษากับความคิด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1543204n การพูดและการฟังสำหรับครู 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1542210n ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1543101m หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542201m การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1541102o กวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1543401x วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1544908n การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1542401n วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542204n ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูเลือก 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 1542203x การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1544204x การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1543407x วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
40 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
42 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 1543408n คติชนวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1544607o วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
48 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
49 เอกบังคับ 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
51 เอกเลือก 1544412m นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
54 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
56 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
57 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
58 เอกบังคับ 1544902x สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 1544413n วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
60 เอกเลือก 1544413o วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591910102

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1542101m หลักและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1542201o การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1541407n พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1543203n ภาษากับความคิด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1543204n การพูดและการฟังสำหรับครู 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1542210n ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1543101m หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542201m การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1541102o กวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1543401x วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1544908n การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1542401n วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542204n ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูเลือก 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 1542203x การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1544204x การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1543407x วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 เอกบังคับ 1543408n คติชนวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1544607o วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 1544412m นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
51 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
53 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
54 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
55 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
56 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 1544902x สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
58 เอกเลือก 1544413n วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
59 เอกเลือก 1544413o วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)
60 เอกเลือก 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910101

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1541407n พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1542101m หลักและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1541201x การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7 เอกเลือก 1543203n ภาษากับความคิด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1543204n การพูดและการฟังสำหรับครู 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1542210x ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1543101o หลักการอ่านและเขียนคำไทย 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542201m การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1541102o กวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1543401x วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1544908n การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1542401n วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542204n ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
33 เอกบังคับ 1544204x การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1542203x การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1543407x วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
42 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
43 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
44 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 1543408n คติชนวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 1544607o วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูเลือก 1093603t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
51 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
52 ครูเลือก 1024507t การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
53 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
54 เอกบังคับ 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 1544412m นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
59 เอกบังคับ 1544902x สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
60 เอกเลือก 1544413n วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601910102

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1541407n พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1542101m หลักและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1541201x การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7 เอกเลือก 1543203n ภาษากับความคิด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1543204n การพูดและการฟังสำหรับครู 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1542210x ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1543101o หลักการอ่านและเขียนคำไทย 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542201m การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1541102o กวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1543401x วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1544908n การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 เอกบังคับ 1542401n วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542204n ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
33 เอกบังคับ 1544204x การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1542203x การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1543407x วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
42 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
43 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
44 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 1543408n คติชนวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 1544607o วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1093603t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
51 ครูเลือก 1024507t การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 เอกบังคับ 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 1544412m นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
57 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
58 เอกบังคับ 1544902x สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 1544413n วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
60 เอกเลือก 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910101

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1541201x การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5 เอกบังคับ 1541407n พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1542101m หลักและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1543203n ภาษากับความคิด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 1543204n การพูดและการฟังสำหรับครู 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1542210x ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1543101o หลักการอ่านและเขียนคำไทย 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542201m การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 เอกบังคับ 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1544908n การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1543401x วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1541102o กวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
30 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1542401n วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1542204n ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
35 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
37 ครูเลือก 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 1542203x การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1544204x การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 1543407x วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
44 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
47 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
48 ครูเลือก 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 1544607o วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 1543408n คติชนวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
55 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
56 ครูเลือก 1093603t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
57 ครูเลือก 1024507t การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
58 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
59 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
60 เอกบังคับ 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 1544412m นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
65 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
66 เอกบังคับ 1544902x สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
67 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
68 เอกเลือก 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
69 เอกเลือก 1544413n วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
70 เอกเลือก 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611910102

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1541201x การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5 เอกบังคับ 1541407n พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1542101m หลักและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1543203n ภาษากับความคิด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 1543204n การพูดและการฟังสำหรับครู 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1542210x ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1543101o หลักการอ่านและเขียนคำไทย 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542201m การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
16 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1544908n การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1543401x วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1541102o กวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 เอกบังคับ 1542401n วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1541204x การเขียน 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1542204n ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูเลือก 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1543601o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 1542203x การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1544204x การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 1544605n การสร้างบทเรียนภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 1543407x วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
45 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
47 ครูเลือก 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
48 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 1544607o วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1543602o พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1543408n คติชนวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
55 ครูเลือก 1024507t การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
56 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
57 ครูเลือก 1093603t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
58 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
59 เอกบังคับ 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
61 เอกเลือก 1544201x ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
62 เอกเลือก 1544412m นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
64 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
65 เอกบังคับ 1544902x สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
66 เอกเลือก 1543228n วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 3(3-0-6)
67 เอกเลือก 1544901x การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)
68 เอกเลือก 1544413n วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
69 เอกเลือก 1544202n การอ่านตีความ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210101

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ETHI623101 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
6 เอกบังคับ ETHI623102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
7 เอกบังคับ ETHI623103 หลักภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETHI623106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
12 เอกบังคับ ETHI623105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
13 เอกบังคับ ETHI623104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
14 เอกเลือก ETHI623107 พัฒนาการของภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETHI623208 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
21 เอกบังคับ ETHI623209 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
23 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETHI623210 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
27 เอกเลือก ETHI623211 ศิลปะการอ่านออกเสียง
28 เอกเลือก ETHI623212 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
29 เอกเลือก ETHI623215 วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย
30 เอกเลือก ETHI623214 วรรณกรรมเอกของไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
34 เอกบังคับ ETHI623317 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 เอกบังคับ ETHI623316 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
36 เอกเลือก ETHI623321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
37 เอกเลือก ETHI623322 คติชนวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
40 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
41 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 เอกบังคับ ETHI623320 โครงงานและสัมมนา
45 เอกบังคับ ETHI623319 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
46 เอกบังคับ ETHI623318 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
47 เอกเลือก ETHI623323 วิจัยในชั้นเรียน
48 เอกเลือก ETHI623320 โครงงานและสัมมนา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210102

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ETHI623101 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
6 เอกบังคับ ETHI623102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
7 เอกบังคับ ETHI623103 หลักภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETHI623106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
12 เอกบังคับ ETHI623105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
13 เอกบังคับ ETHI623104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
14 เอกเลือก ETHI623107 พัฒนาการของภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETHI623208 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
21 เอกบังคับ ETHI623209 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
23 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETHI623210 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
27 เอกเลือก ETHI623211 ศิลปะการอ่านออกเสียง
28 เอกเลือก ETHI623212 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
29 เอกเลือก ETHI623215 วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย
30 เอกเลือก ETHI623214 วรรณกรรมเอกของไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
34 เอกบังคับ ETHI623317 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 เอกบังคับ ETHI623316 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
36 เอกเลือก ETHI623321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
37 เอกเลือก ETHI623322 คติชนวิทยา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
40 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
41 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 เอกบังคับ ETHI623320 โครงงานและสัมมนา
45 เอกบังคับ ETHI623319 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
46 เอกบังคับ ETHI623318 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
47 เอกเลือก ETHI623323 วิจัยในชั้นเรียน
48 เอกเลือก ETHI623320 โครงงานและสัมมนา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210101

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ETHI623101 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
6 เอกบังคับ ETHI623102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
7 เอกบังคับ ETHI623103 หลักภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETHI623104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
12 เอกบังคับ ETHI623106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
13 เอกบังคับ ETHI623105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
14 เอกเลือก ETHI623107 พัฒนาการของภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETHI623209 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
21 เอกบังคับ ETHI623208 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETHI623210 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
27 เอกเลือก ETHI623211 ศิลปะการอ่านออกเสียง
28 เอกเลือก ETHI623212 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
29 เอกเลือก ETHI623214 วรรณกรรมเอกของไทย
30 เอกเลือก ETHI623215 วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
34 เอกบังคับ ETHI623317 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 เอกบังคับ ETHI623316 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
36 เอกเลือก ETHI623322 คติชนวิทยา
37 เอกเลือก ETHI623321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
40 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
41 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
44 เอกบังคับ ETHI623318 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
45 เอกบังคับ ETHI623319 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
46 เอกบังคับ ETHI623320 โครงงานและสัมมนา
47 เอกเลือก ETHI623323 วิจัยในชั้นเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210102

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ETHI623101 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
6 เอกบังคับ ETHI623102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
7 เอกบังคับ ETHI623103 หลักภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETHI623104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
12 เอกบังคับ ETHI623106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
13 เอกบังคับ ETHI623105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
14 เอกเลือก ETHI623107 พัฒนาการของภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETHI623209 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
21 เอกบังคับ ETHI623208 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETHI623210 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
27 เอกเลือก ETHI623211 ศิลปะการอ่านออกเสียง
28 เอกเลือก ETHI623212 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
29 เอกเลือก ETHI623214 วรรณกรรมเอกของไทย
30 เอกเลือก ETHI623215 วิวัฒนาการและการวิเคราะห์แบบเรียนไทย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
34 เอกบังคับ ETHI623317 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 เอกบังคับ ETHI623316 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
36 เอกเลือก ETHI623322 คติชนวิทยา
37 เอกเลือก ETHI623321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
40 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
41 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
44 เอกบังคับ ETHI623318 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
45 เอกบังคับ ETHI623319 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
46 เอกบังคับ ETHI623320 โครงงานและสัมมนา
47 เอกเลือก ETHI623323 วิจัยในชั้นเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2