ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914301

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
16 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
18 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4012201n อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4012202n ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4013701n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
40 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
45 เอกบังคับ 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
47 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
48 เอกเลือก 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
51 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
52 เอกเลือก 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
54 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
56 เอกบังคับ 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
58 เอกเลือก 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914302

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
16 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
18 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4012201n อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4012202n ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4013701n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
40 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
45 เอกบังคับ 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
47 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
48 เอกเลือก 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
51 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
52 เอกเลือก 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
54 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
56 เอกบังคับ 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
58 เอกเลือก 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914301

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
18 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
23 เอกบังคับ 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4012201n อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4012202n ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
40 เอกบังคับ 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 4013701n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
42 เอกเลือก 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
45 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
46 เอกบังคับ 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
48 เอกบังคับ 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
50 เอกเลือก 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
52 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
53 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4014205n กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5)
56 เอกเลือก 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
58 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
62 เอกเลือก 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914302

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
18 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
23 เอกบังคับ 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4012201n อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4012202n ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
40 เอกบังคับ 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 4013701n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
42 เอกเลือก 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
45 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
46 เอกบังคับ 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
48 เอกบังคับ 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
50 เอกเลือก 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
52 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
53 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4014205n กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5)
56 เอกเลือก 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
58 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
62 เอกเลือก 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914301

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
8 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
14 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
16 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
18 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 เอกบังคับ 4012201n อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4012202n ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 4013701n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
42 เอกบังคับ 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
43 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
46 เอกเลือก 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
50 เอกบังคับ 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
53 เอกบังคับ 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
55 เอกเลือก 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
58 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
59 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4014205n กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
62 เอกเลือก 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
64 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
65 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
66 เอกบังคับ 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
67 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
68 เอกบังคับ 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
69 เอกเลือก 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914302

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
8 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
12 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
14 เอกบังคับ 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 เอกบังคับ 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
21 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
26 เอกบังคับ 4012201n อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4012202n ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 4012203n ธรณีวิทยา 2(1-2-3)
29 เอกบังคับ 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
34 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4013701n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
39 เอกเลือก 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
43 เอกบังคับ 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
45 เอกบังคับ 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
49 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
50 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4014205n กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
53 เอกเลือก 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
55 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
56 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
59 เอกเลือก 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214301

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
13 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
14 เอกเลือก EPHY622306 วิทยาศาสตร์โลก
15 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
16 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
17 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
22 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
23 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
24 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
25 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
26 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
31 พื้นฐานภาษา EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
32 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
33 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
34 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
35 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
36 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
42 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
43 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
46 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
47 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
48 เอกบังคับ EPHY622307 วิทยาการสอนฟิสิกส์
49 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
50 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214301

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
13 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
14 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
15 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
20 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
21 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
22 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
23 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
24 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
31 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
32 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
33 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
39 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
40 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
42 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
43 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
44 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
45 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
46 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214302

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
13 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
14 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
15 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
20 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
21 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
22 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
23 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
30 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
31 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
36 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
37 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
38 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
43 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
44 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2