วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591222201

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
5 พื้นฐานวิชาชีพ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
7 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5701005n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5701008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5701007n กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
14 พื้นฐานวิชาชีพ 5701006n วัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5702001n กำลังของวัสดุ 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5702002n สถิติวิศวกรรม 3(2-2-5)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 เฉพาะด้านบังคับ 5702004n ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
19 เฉพาะด้านบังคับ 5702003n ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เฉพาะด้านบังคับ 5702008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ 3(2-2-5)
24 เฉพาะด้านบังคับ 5702007n การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
25 เฉพาะด้านบังคับ 5702006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
26 เฉพาะด้านบังคับ 5702005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เฉพาะด้านบังคับ 5703004n การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 5703001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5703002n การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5703005n การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5703003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เฉพาะด้านบังคับ 5703006n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5)
33 เฉพาะด้านบังคับ 5703007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 5703008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5703009n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านเลือก 5703011n อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(2–2–5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5703012n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 5704004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 2(90)
39 เฉพาะด้านบังคับ 5704003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5704002n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านบังคับ 5704001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
42 เฉพาะด้านเลือก 5704005n คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5704006n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591622201

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
5 พื้นฐานวิชาชีพ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
7 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5701005n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5701008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5701007n กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
14 พื้นฐานวิชาชีพ 5701006n วัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5702001n กำลังของวัสดุ 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5702002n สถิติวิศวกรรม 3(2-2-5)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 เฉพาะด้านบังคับ 5702004n ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
19 เฉพาะด้านบังคับ 5702003n ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เฉพาะด้านบังคับ 5702008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ 3(2-2-5)
24 เฉพาะด้านบังคับ 5702007n การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
25 เฉพาะด้านบังคับ 5702006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
26 เฉพาะด้านบังคับ 5702005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เฉพาะด้านบังคับ 5703004n การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 5703001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5703002n การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5703005n การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5703003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เฉพาะด้านบังคับ 5703006n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5)
33 เฉพาะด้านบังคับ 5703007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 5703008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5703009n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านเลือก 5703011n อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(2–2–5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5703012n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 5704004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 2(90)
39 เฉพาะด้านบังคับ 5704003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5704002n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านบังคับ 5704001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
42 เฉพาะด้านเลือก 5704005n คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5704006n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601222201

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
5 พื้นฐานวิชาชีพ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
7 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5701005n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5701008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5701007n กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
14 พื้นฐานวิชาชีพ 5701006n วัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5702001n กำลังของวัสดุ 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5702002n สถิติวิศวกรรม 3(2-2-5)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 เฉพาะด้านบังคับ 5702004n ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
19 เฉพาะด้านบังคับ 5702003n ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เฉพาะด้านบังคับ 5702008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ 3(2-2-5)
24 เฉพาะด้านบังคับ 5702007n การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
25 เฉพาะด้านบังคับ 5702006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
26 เฉพาะด้านบังคับ 5702005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เฉพาะด้านบังคับ 5703004n การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านบังคับ 5703001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5703002n การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5703005n การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5703003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เฉพาะด้านบังคับ 5703006n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5)
33 เฉพาะด้านบังคับ 5703007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 5703008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5703009n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านเลือก 5703011n อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(2–2–5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5703012n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 5704004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 2(90)
39 เฉพาะด้านบังคับ 5704003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5704002n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านบังคับ 5704001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
42 เฉพาะด้านเลือก 5704005n คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5704006n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611222201

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
5 พื้นฐานวิชาชีพ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
7 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5701008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5701007n กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5701006n วัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5)
14 พื้นฐานวิชาชีพ 5701005n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิชาชีพ 5702002n สถิติวิศวกรรม 3(2-2-5)
18 พื้นฐานวิชาชีพ 5702001n กำลังของวัสดุ 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 เฉพาะด้านบังคับ 5702003n ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
21 เฉพาะด้านบังคับ 5702004n ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 เฉพาะด้านบังคับ 5702008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ 3(2-2-5)
25 เฉพาะด้านบังคับ 5702007n การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
26 เฉพาะด้านบังคับ 5702006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
27 เฉพาะด้านบังคับ 5702005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เฉพาะด้านบังคับ 5703003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5703005n การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5703001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5703002n การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านบังคับ 5703004n การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เฉพาะด้านบังคับ 5703006n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 5703007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5703008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านบังคับ 5703009n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5703011n อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(2–2–5)
38 เฉพาะด้านเลือก 5703012n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 5704004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 2(90)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5704003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
41 เฉพาะด้านบังคับ 5704002n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
42 เฉพาะด้านบังคับ 5704001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
43 เฉพาะด้านเลือก 5704005n คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 5704006n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621222201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิชาชีพ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
4 พื้นฐานวิชาชีพ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
5 พื้นฐานวิชาชีพ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
7 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
8 เอกบังคับ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5701008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5701007n กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิชาชีพ 5701006n วัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5)
18 พื้นฐานวิชาชีพ 5701005n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
21 พื้นฐานวิชาชีพ 5702002n สถิติวิศวกรรม 3(2-2-5)
22 พื้นฐานวิชาชีพ 5702001n กำลังของวัสดุ 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 เฉพาะด้านบังคับ 5702004n ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
25 เฉพาะด้านบังคับ 5702003n ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
28 เฉพาะด้านบังคับ 5702005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5702008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ 3(2-2-5)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5702007n การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5702006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เฉพาะด้านบังคับ 5703002n การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
33 เฉพาะด้านบังคับ 5703003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 5703004n การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5703005n การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านบังคับ 5703001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เฉพาะด้านบังคับ 5703008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
38 เฉพาะด้านบังคับ 5703009n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
39 เฉพาะด้านบังคับ 5703007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5703006n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านเลือก 5703011n อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(2–2–5)
42 เฉพาะด้านเลือก 5703012n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5704004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 2(90)
44 เฉพาะด้านบังคับ 5704001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
45 เฉพาะด้านบังคับ 5704003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
46 เฉพาะด้านบังคับ 5704002n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
47 เฉพาะด้านเลือก 5704005n คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 5704006n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631222201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5701001n คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5701002n เขียนแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5701003n ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตกรรม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 5701004n ฟิสิกส์สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
10 พื้นฐานวิชาชีพ 5701008n การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5701007n กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5701006n วัสดุก่อสร้าง 3(2-2-5)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5701005n เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิชาชีพ 5702001n กำลังของวัสดุ 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิชาชีพ 5702002n สถิติวิศวกรรม 3(2-2-5)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 เฉพาะด้านบังคับ 5702003n ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
21 เฉพาะด้านบังคับ 5702004n ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 เฉพาะด้านบังคับ 5702005n ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
25 เฉพาะด้านบังคับ 5702006n แนวความคิดและเกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
26 เฉพาะด้านบังคับ 5702007n การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
27 เฉพาะด้านบังคับ 5702008n คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการออกแบบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เฉพาะด้านบังคับ 5703005n การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านบังคับ 5703004n การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-2-5)
30 เฉพาะด้านบังคับ 5703003n การสำรวจและปฏิบัติการสำรวจ 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านบังคับ 5703002n การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านบังคับ 5703001n ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เฉพาะด้านบังคับ 5703006n การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5)
34 เฉพาะด้านบังคับ 5703007n การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5)
35 เฉพาะด้านบังคับ 5703008n เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านบังคับ 5703009n งานวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5703011n อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(2–2–5)
38 เฉพาะด้านเลือก 5703012n การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 5704004n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 2(90)
40 เฉพาะด้านบังคับ 5704003n สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
41 เฉพาะด้านบังคับ 5704002n การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5)
42 เฉพาะด้านบังคับ 5704001n การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
43 เฉพาะด้านเลือก 5704005n คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 5704006n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 5(450)