วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591228601

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 5941002n หลักการออกแบบ 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 5941003n วาดเส้น 1 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 5941008n กายวิภาคเชิงกล 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 5941009n เขียนแบบ 1 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 5941001n ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
8 เอกเลือก 5941602n หลักการตลาด 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
11 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 5941005n ออกแบบทัศนศิลป์ 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 5941004n วาดเส้น 2 2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 5941006n วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2(2-0-4)
15 เอกบังคับ 5941010n เขียนแบบ 2 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 5941011n ออกแบบกราฟิก 2(1-2-3)
17 เอกเลือก 5941605n ทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5941018n เทคนิคการนำเสนอผลงาน 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 5941017n เทคนิคการทำหุ่นจำลอง 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 5941014n การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 5941012n ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 5941007n ปฏิบัติการงานช่างพิ้นฐาน 2(1-2-3)
25 เอกเลือก 5941601n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการออกแบบ 2(2-0-4)
26 เอกเลือก 5941107n ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
29 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 5941016n การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน 2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 5941013n ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 5941015n การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 5941101n ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 2(1-2-3)
34 เอกเลือก 5941302n ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกซ์ 1 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5941402n การออกแบบแฟชั่น 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เอกบังคับ 5941019n คอมพิวเตอร์กราฟิกมัลติมิเดีย 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 5941501n ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 5941604n พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5941303n ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5941204n ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 5941105n การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 5941102n ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 เอกบังคับ 5941020n ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 5941202n ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย 3(2-2-5)
45 เอกเลือก 5941203n ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 5941103n ออกแบบตกแต่งภายใน 1 2(1-2-3)
47 เอกเลือก 5941211n ออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 5942001n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(90)
49 เอกบังคับ 5941021n โครงการพิเศษ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 5942002n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5(450)