วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591220201

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
14 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
15 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
16 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
21 เอกบังคับ 4072102m จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
22 เอกบังคับ 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
25 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
26 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
27 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
31 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
33 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
36 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
40 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
41 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
42 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
43 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
46 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
49 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
50 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
52 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
53 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
54 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
56 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
62 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
64 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
65 เอกเลือก 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
67 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
69 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
70 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
71 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
72 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591220202

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
14 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
15 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
16 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
21 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
22 เอกบังคับ 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
24 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
25 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
26 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
27 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
31 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
33 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
36 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
40 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
41 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
42 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
43 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
46 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
49 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
50 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
52 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
53 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
54 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
56 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
62 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
64 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
65 เอกเลือก 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
67 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
69 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
70 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
71 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
72 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591220203

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
12 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
16 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
20 เอกบังคับ 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
23 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
24 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
25 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
26 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
27 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
31 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
34 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
37 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
39 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
41 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
42 เอกบังคับ 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
43 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
45 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
48 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
50 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
52 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
53 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
54 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
60 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
61 เอกเลือก 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
62 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
64 เอกเลือก 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
65 เอกเลือก 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
67 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
69 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
70 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
71 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
72 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601220201

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
11 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
12 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
13 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
18 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
24 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
25 เอกบังคับ 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
34 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
36 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
40 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
42 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
45 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
48 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
49 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
52 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
54 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
55 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
57 ปฏิบัติ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
58 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
60 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
62 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
63 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
66 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
67 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
68 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
69 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
70 เอกเลือก 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
71 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
73 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
74 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
75 เอกบังคับ 4074427n การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
76 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
77 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
78 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
79 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
80 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
81 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601220202

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
11 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
12 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
13 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
18 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
24 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
25 เอกบังคับ 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
34 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
36 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
40 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
42 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
45 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
48 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
49 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
52 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
54 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
55 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
57 ปฏิบัติ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
58 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
60 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
62 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
63 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
66 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
67 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
68 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
69 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
70 เอกเลือก 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
71 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
73 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
74 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
75 เอกบังคับ 4074427n การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
76 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
77 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
78 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
79 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
80 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
81 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601220203

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
4 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
19 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
20 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
21 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
22 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
23 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
24 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
27 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
30 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
38 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
39 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
40 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
42 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
46 เอกเลือก 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
47 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
48 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
51 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611220201

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
14 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
15 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
16 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
26 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
27 เอกเลือก 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
28 เอกเลือก 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29 เอกเลือก 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
35 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
38 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
41 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
43 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
48 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
49 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
54 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
56 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
57 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
58 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
60 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
62 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
63 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
65 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
67 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
68 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
69 เอกบังคับ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
70 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
71 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
72 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
73 เอกเลือก 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
74 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
75 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
76 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาสาธารณสุข 1(0-3-3)
77 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
78 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
79 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
80 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
81 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
82 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
83 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
84 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611220202

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
13 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
14 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
15 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
16 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
26 เอกบังคับ 4072101n ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
27 เอกเลือก 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
28 เอกเลือก 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29 เอกเลือก 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 4074427o การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 4072601n การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
35 เอกเลือก 4071401o หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
38 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
41 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4072306n การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
43 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
44 เอกเลือก 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
48 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
49 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4073902n ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
54 เอกบังคับ 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4073203x สุขภาพจิต 2(2-0-4)
56 เอกบังคับ 4072309o โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
57 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
58 เอกเลือก 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 4074824n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 3(270)
60 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
61 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
62 เอกบังคับ 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
63 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
65 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 4074905o สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ 1(0-3-3)
67 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
68 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
69 เอกบังคับ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
70 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
71 เอกเลือก 4073512n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
72 เอกเลือก 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
73 เอกเลือก 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
74 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
75 ปฏิบัติ 4074825n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 3(270)
76 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาสาธารณสุข 1(0-3-3)
77 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
78 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
79 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
80 เอกบังคับ 4072403o จริยธรรมและกฏหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
81 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
82 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
83 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
84 เอกเลือก 4073419n เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621220201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
15 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
18 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
26 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 พื้นฐานภาษา 4001103g การรู้ดิจิทัล
34 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
38 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
39 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
41 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
49 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
50 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
51 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
52 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
54 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
55 เอกบังคับ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
56 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
60 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
63 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
64 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621220202

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 เอกบังคับ 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
17 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
18 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
26 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
27 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
37 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
38 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
41 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
48 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
49 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
50 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
51 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
53 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
54 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
57 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
58 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
62 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
63 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631220201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
22 เอกเลือก 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
23 เอกเลือก 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
26 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
27 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
29 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
31 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
37 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
38 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
49 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631220202

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4072601o การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 4073324o อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 เอกบังคับ 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
20 เอกบังคับ 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21 เอกเลือก 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
22 เอกเลือก 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
23 เอกเลือก 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
26 เลือกเสรี 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 2(2-0-4)
27 เอกบังคับ 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
29 เอกบังคับ 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-3-5)
31 เอกบังคับ 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4073307n อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
37 เอกบังคับ 4073103x วิทยาการระบาด
38 เอกเลือก 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 เอกบังคับ 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4073509n การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 เอกบังคับ 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(2-0-4)
49 เอกบังคับ 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)