เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591227901

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิชาชีพ 5671201n คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3 วิชาแกน 5671301o วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 5671205n การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5671207n ปรัชญาเทคโนโลยี 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5671302n ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิชาชีพ 5501102n การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5671202n คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5674301n เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5671304x ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5501103n ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 5672201n การวิจัยดำเนินงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5672301n กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
22 พื้นฐานวิชาชีพ 5671203n ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิชาชีพ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5673302n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5674302n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 5672304n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานวิชาชีพ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
30 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
31 วิชาแกน 5671305n วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5672306o ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบงานอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5672305n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 5674313n วิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 5672202n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
37 วิชาแกน 5671204n ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
38 เอกเลือก 5674307n เทคโนโลยี แคด-แคม 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5674312x การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 5673402n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 2(90)
41 ปฏิบัติ 5673401n เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
42 ปฏิบัติ 5673401o เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
43 เอกบังคับ 5674404x โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 5673201n สัมมนาโครงงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 5674401o การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 6(540)
46 ปฏิบัติ 5674402m การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591627901

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิชาชีพ 5671201n คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3 วิชาแกน 5671301o วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 5671205n การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5671207n ปรัชญาเทคโนโลยี 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5671302n ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิชาชีพ 5501102n การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5671202n คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5674301n เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5671304x ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5501103n ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 5672201n การวิจัยดำเนินงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5672301n กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
22 พื้นฐานวิชาชีพ 5671203n ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิชาชีพ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5673302n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5674302n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 5672304n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานวิชาชีพ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
30 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
31 วิชาแกน 5671305n วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5672306o ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบงานอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5672305n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 5674313n วิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 5672202n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
37 วิชาแกน 5671204n ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
38 เอกเลือก 5674307n เทคโนโลยี แคด-แคม 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 5674312x การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 5673402n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 2(90)
41 ปฏิบัติ 5673401n เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
42 ปฏิบัติ 5673401o เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
43 เอกบังคับ 5674404x โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 5673201n สัมมนาโครงงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 5674401o การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 6(540)
46 ปฏิบัติ 5674402m การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601227901

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิชาชีพ 5671201n คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 5671301o วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5671205n การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5671207n ปรัชญาเทคโนโลยี 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 5671302n ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิชาชีพ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
12 พื้นฐานวิชาชีพ 5671202n คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5501102n การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5674301n เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 5671304x ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 3/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูปฏิบัติ 5674402x การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 2 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิชาชีพ 5501103n ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
19 พื้นฐานวิชาชีพ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
22 วิชาแกน 5672201n การวิจัยดำเนินงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 5672301n กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
26 พื้นฐานวิชาชีพ 5671203n ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
27 พื้นฐานวิชาชีพ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
29 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 5673302n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5674302n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 5672304n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ปฏิบัติ 5673401n เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
34 ปฏิบัติ 5673401o เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
35 พื้นฐานวิชาชีพ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
36 วิชาแกน 5671305n วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 5672306o ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบงานอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5672305n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 5672202n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 5674313n วิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 5674401o การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 วิชาแกน 5671204n ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
43 เอกเลือก 5674312x การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
44 เอกเลือก 5674307n เทคโนโลยี แคด-แคม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 เอกบังคับ 5673201n สัมมนาโครงงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 5674404x โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611227901

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิชาชีพ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2 พื้นฐานวิชาชีพ 5671201n คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
5 วิชาแกน 5671301o วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5501103n ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5671302n ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 5671207n ปรัชญาเทคโนโลยี 3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 5671205n การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 พื้นฐานวิชาชีพ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
14 พื้นฐานวิชาชีพ 5671202n คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
15 พื้นฐานวิชาชีพ 5501102n การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 5671202n คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 5501102n การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 5674301n เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5671304x ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิชาชีพ 5501103n ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
23 พื้นฐานวิชาชีพ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 วิชาแกน 5672201n การวิจัยดำเนินงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
26 วิชาแกน 5671301o วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 5672301n กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
31 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
32 พื้นฐานวิชาชีพ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
33 พื้นฐานวิชาชีพ 5671203n ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
34 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
35 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5674302n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5673302n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 5672304n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 5673401o เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
40 ปฏิบัติ 5673401n เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
41 พื้นฐานวิชาชีพ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
42 วิชาแกน 5671305n วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5672305n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 5672306o ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบงานอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2-5)
45 เอกเลือก 5672202n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 5674313n วิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 5674401o การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 6(540)
48 วิชาแกน 5671204n ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
49 เอกบังคับ 5674302n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
50 เอกบังคับ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
52 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ปฏิบัติ 5673401o เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
54 วิชาแกน 5671204n ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 5674404x โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 5673201n สัมมนาโครงงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 5672301n กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 5674301n เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 5673301n การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
60 เอกเลือก 5674312x การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
61 เอกเลือก 5674307n เทคโนโลยี แคด-แคม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 5674401o การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 6(540)
63 เอกบังคับ 5674404x โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 5673201n สัมมนาโครงงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621227901

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิชาชีพ 5671201n คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 5501103n ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5671205n การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5671207n ปรัชญาเทคโนโลยี 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 5671302n ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 5501102n การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5671202n คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5671206n สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5671304x ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิชาชีพ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
18 วิชาแกน 5672201n การวิจัยดำเนินงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
19 วิชาแกน 5671301o วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5672302n กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5501101n เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
24 พื้นฐานวิชาชีพ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
25 พื้นฐานวิชาชีพ 5671203n ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
27 เอกบังคับ 5673302n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5674302n การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ปฏิบัติ 5673401o เตรียมฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 1(90)
30 พื้นฐานวิชาชีพ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
31 วิชาแกน 5671305n วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5672306o ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบงานอุตสาหกรรมการผลิต 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5672305n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 5674313n วิศวกรรมระบบการผลิต 3(3-0-6)
35 เอกเลือก 5672202n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ปฏิบัติ 5674401o การฝึกสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 6(540)
37 ปฏิบัติ 5674402m การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 วิชาแกน 5671204n ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 5674301n เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 5672301n กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 5674312x การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 5674307n เทคโนโลยี แคด-แคม 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 5673301n การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 เอกบังคับ 5673201n สัมมนาโครงงานสำหรับนักเทคโนโลยี 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 5674404x โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631227901

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เฉพาะด้านเลือก 5671111n การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี
5 เอกบังคับ 5501103z ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5501201n ทักษะการเรียนรู้
7 เอกบังคับ 5671301x การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เฉพาะด้านเลือก 5672313n กระบวนการผลิต
11 เอกบังคับ 5671302o ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5501202n คณิตศาสตร์ประยุกต์
13 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เฉพาะด้านเลือก 5672414n การควบคุมคุณภาพ
18 เอกบังคับ 5672303x เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5672104n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
20 เอกบังคับ 5501203n ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยี
21 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
25 เฉพาะด้านเลือก 5673115n วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
26 เฉพาะด้านเลือก 5673417n จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
27 เอกบังคับ 5501206n การวิจัยและสถิติประยุกต์
28 เอกบังคับ 5672405n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เฉพาะด้านเลือก 5674422n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
30 เฉพาะด้านเลือก 5673221n การเขียนโปรแกรม ซี เอ็น ซี
31 เอกบังคับ 5501102 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 5672206n การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
34 เอกบังคับ 5673307n กรรมวิธีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ปฏิบัติ 5673624n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
36 ปฏิบัติ 5673626n เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
37 เฉพาะด้านบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
38 เฉพาะด้านเลือก 5673219n เทคโนโลยี แคด-แคม
39 เฉพาะด้านเลือก 5674420n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
40 เอกบังคับ 5673410n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
41 เอกบังคับ 5673409n การจัดการเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
42 เอกบังคับ 5673408n การศึกษางานอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5674627n สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
44 ปฏิบัติ 5674625n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 เอกบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
46 เอกบังคับ 5674728n สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต