ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591919901

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1033312n เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1033325n ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1033307n หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1033331n สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1033310n การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1033315n การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1033308n การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1033324n สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1033330n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
23 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1033327n การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1033333n แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
29 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
30 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1033326n ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1033321n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1033313n การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
38 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1033323n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1033322n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1033318n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
44 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
46 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
47 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 1033328n การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 1033329n การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
51 เอกเลือก 1033335n การบริหารระบบสื่อตามคำขอ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 1033332n การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1033320n การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 1033314n ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 1033340n ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591919902

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1033312n เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1033325n ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1033307n หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1033331n สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1033310n การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1033315n การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1033308n การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1033324n สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1033330n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
23 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1033327n การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1033333n แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
29 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
30 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1033326n ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1033321n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1033313n การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
38 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1033323n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1033322n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1033318n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
44 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
46 ครูเลือก 1033303t การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
47 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 1033328n การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 1033329n การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
51 เอกเลือก 1033335n การบริหารระบบสื่อตามคำขอ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 1033332n การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1033320n การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 1033314n ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 1033340n ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601919901

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1033312n เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1033307n หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1033325n ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1033331n สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1033308n การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1033310n การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1033315n การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1033324n สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1033330n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
22 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
23 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1033327n การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1033333n แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
29 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
30 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
33 เอกบังคับ 1033326n ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1033321n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1033313n การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
38 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1033318n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1033322n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1033323n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
45 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 1033328n การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 1033335n การบริหารระบบสื่อตามคำขอ 2(1-2-3)
49 เอกเลือก 1033329n การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
51 เอกบังคับ 1033314n ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 1033320n การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1033332n การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 2(1-2-3)
55 เอกเลือก 1033340n ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601919902

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1033312n เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1033307n หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1033325n ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1033331n สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1033310n การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1033315n การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1033308n การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
15 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1033324n สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1033330n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
22 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
23 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1033327n การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1033333n แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
32 เอกบังคับ 1033326n ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1033321n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1033313n การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
37 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 1033318n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 1033322n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1033323n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
42 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
43 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
44 เอกบังคับ 1033328n การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 1033335n การบริหารระบบสื่อตามคำขอ 2(1-2-3)
47 เอกเลือก 1033329n การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
49 เอกบังคับ 1033314n ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 1033320n การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1033332n การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 2(1-2-3)
53 เอกเลือก 1033340n ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611919901

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1033312n เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1033325n ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1033307n หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1033331n สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 1033308n การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1033315n การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1033310n การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1033324n สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1033330n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
22 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 1033327n การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1033333n แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 1033313n การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1033321n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1033326n ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
39 เอกบังคับ 1033322n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1033323n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1033318n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
44 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
45 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
46 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 1033328n การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 1033329n การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
49 เอกเลือก 1033335n การบริหารระบบสื่อตามคำขอ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
51 เอกบังคับ 1033314n ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 1033320n การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1033332n การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 2(1-2-3)
55 เอกเลือก 1033340n ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611919902

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
4 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
5 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
6 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
7 พื้นฐานมนุษย์ 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
8 พื้นฐานมนุษย์ 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9 เอกบังคับ 1033312n เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1033307n หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1033325n ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1033331n สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
19 เอกบังคับ 1033308n การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1033310n การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1033315n การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
24 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
25 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
27 พื้นฐานสังคม 4001103g การรู้ดิจิทัล
28 พื้นฐานสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
29 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1033324n สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1033330n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
36 พื้นฐานสังคม 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
37 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
38 พื้นฐานสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
39 เอกบังคับ 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1033316n การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1033327n การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 1033333n แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
46 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
47 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 1033321n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1033326n ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1033313n การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
52 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
53 เอกบังคับ 1033323n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1033322n การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5)
55 เอกบังคับ 1033318n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 1033311n สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
58 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
59 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
60 เอกบังคับ 1033317n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 1033328n การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 1033329n การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
63 เอกเลือก 1033335n การบริหารระบบสื่อตามคำขอ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
65 เอกบังคับ 1033332n การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 2(1-2-3)
66 เอกบังคับ 1033320n การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 3(2-2-5)
67 เอกบังคับ 1033319n สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 1033314n ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
69 เอกเลือก 1033340n ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621219901

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EDTE621102 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา
6 เอกบังคับ EDTE621101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
7 เอกเลือก EDTE621106 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EDTE621105 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
12 เอกบังคับ EDTE621104 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา
13 เอกบังคับ EDTE621103 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
14 เอกเลือก EDTE621107 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ EDTE621201 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
21 เอกเลือก EDTE621204 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
23 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
26 เอกบังคับ EDTE621202 การออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
27 เอกบังคับ EDTE621203 การจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษา
28 เอกเลือก EDTE621205 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
29 เอกเลือก EDTE621206 การฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
33 เอกบังคับ EDTE621301 วิทยาการคำนวณ
34 เอกบังคับ EDTE621302 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
35 เอกเลือก EDTE621307 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
39 เอกบังคับ EDTE621303 การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
40 เอกบังคับ EDTE621304 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
41 เอกบังคับ EDTE621305 ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา
42 เอกบังคับ EDTE621306 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
43 เอกเลือก EDTE621308 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621219902

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EDTE621102 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา
6 เอกบังคับ EDTE621101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
7 เอกเลือก EDTE621106 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EDTE621105 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
12 เอกบังคับ EDTE621104 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา
13 เอกบังคับ EDTE621103 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
14 เอกเลือก EDTE621107 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ EDTE621201 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
21 เอกเลือก EDTE621204 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
23 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
26 เอกบังคับ EDTE621202 การออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
27 เอกบังคับ EDTE621203 การจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษา
28 เอกเลือก EDTE621205 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
29 เอกเลือก EDTE621206 การฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
33 เอกบังคับ EDTE621301 วิทยาการคำนวณ
34 เอกบังคับ EDTE621302 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
35 เอกเลือก EDTE621307 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
39 เอกบังคับ EDTE621303 การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
40 เอกบังคับ EDTE621304 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
41 เอกบังคับ EDTE621305 ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา
42 เอกบังคับ EDTE621306 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
43 เอกเลือก EDTE621308 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2