วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591224001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4112101n สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
13 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
15 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4113301n การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
19 เอกเลือก 4114303n ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2–2–5)
24 เอกบังคับ 4113302n สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 4113501n การวิจัยปฏิบัติการ 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4113309n เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4113305o แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4113304n เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4112202x สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ปฏิบัติ 4114881n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ สหกิจศึกษา 1
33 ปฏิบัติ 4114801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ 2(140)
34 เลือกเสรี 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
35 เอกบังคับ 4114307n การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4114304n หลักการวิจัย 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4113401n วิธีการทำสำมะโนและการสำรวจเบื้องต้น 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4113601n โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 4114882n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ สหกิจศึกษา 2
40 เลือกเสรี 4114901n สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 4114203o ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 4114206o การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
43 เอกเลือก 4114301o สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4114802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ 3(225)
45 ปฏิบัติ 4114883n สหกิจศึกษา 4(400)
46 เอกบังคับ 4114884n สัมมนาสหกิจศึกษา 1(70)
47 เอกบังคับ 4114902o โครงการพิเศษ 2(1-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601224001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4112101n สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
13 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
15 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4113301n การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
19 เอกเลือก 4114303n ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
22 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2–2–5)
24 เอกบังคับ 4113302n สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 เอกบังคับ 4113501n การวิจัยปฏิบัติการ 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4113309n เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4113305o แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4113304n เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4112202x สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ปฏิบัติ 4114881n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ สหกิจศึกษา 1
33 ปฏิบัติ 4114801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ 2(140)
34 เลือกเสรี 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
35 เอกบังคับ 4114307n การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4114304n หลักการวิจัย 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4113401n วิธีการทำสำมะโนและการสำรวจเบื้องต้น 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4113601n โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 4114882n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ สหกิจศึกษา 2
40 เลือกเสรี 4114901n สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ 3(3-0-6)
41 เอกเลือก 4114203o ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 4114206o การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
43 เอกเลือก 4114301o สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4114802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์ 3(225)
45 ปฏิบัติ 4114883n สหกิจศึกษา 4(400)
46 เอกบังคับ 4114884n สัมมนาสหกิจศึกษา 1(70)
47 เอกบังคับ 4114902o โครงการพิเศษ 2(1-2-5)