วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591222301

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5661205o การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 5661301o การจำลองโมเดลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5661701n วัฒนธรรมกับการออกแบบ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 5661204o ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5661201n หลักการออกแบบ 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5661106x เทคนิคการนำเสนอผลงาน 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5662101o ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
14 เอกเลือก 5663703n การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 5663207n การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 5663104n การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 5662304n คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 5663306o เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง 3(2-2-5)
21 เอกเลือก 5662502n เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
24 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5662201n คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5662501n เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5662307n โปรแกรมประยุกต์งานผสมหลายสื่อ 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5661101o พื้นฐานการออกแบบวิศวกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 5663507n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5663506x ระบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5663107o องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5662305n คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5662208o การออกแบบกับการตลาด 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 5662202o การออกแบบแอนิเมชัน 3(2–2–5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ปฏิบัติ 5663801n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2(90)
36 เอกบังคับ 5661302n ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5662704o ออกแบบกราฟิก 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5663901n โครงงานพิเศษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 5664802n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 5654902n การวิจัยเพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
41 เอกบังคับ 5664902n สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)