วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591229201

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
5 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
6 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
12 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
13 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
17 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
18 เลือกเสรี 4093606n ทฤษฎีเกม
19 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
24 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เลือกเสรี 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
31 เอกเลือก 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
33 เอกเลือก 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
35 เอกบังคับ 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
36 เอกบังคับ 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
38 เอกเลือก 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 4093614n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 4 3(3-0-6)
40 เอกเลือก 4094304n ทฤษฎีการคณนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 3/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เอกบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
44 เอกเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4093605n คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 4093606n ทฤษฎีเกม
48 เอกเลือก 4094505x ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601229201

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
5 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
6 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4091113n แคลคูลัส 3
17 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
19 เฉพาะด้านบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
20 เฉพาะด้านบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
21 เลือกเสรี 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
24 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
25 วิชาแกน 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก
26 เฉพาะด้านบังคับ 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เฉพาะด้านบังคับ 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
29 เฉพาะด้านบังคับ 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
31 เฉพาะด้านเลือก 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านเลือก 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
33 เลือกเสรี 4093801n ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 4113601n โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
36 เฉพาะด้านบังคับ 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 4093606n ทฤษฎีเกม
38 เฉพาะด้านเลือก 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
39 เฉพาะด้านเลือก 4113601n โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
40 เฉพาะด้านเลือก 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
41 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
42 เลือกเสรี 4093801n ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
47 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
48 เฉพาะด้านบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
49 เฉพาะด้านเลือก 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
50 เฉพาะด้านเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
51 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เฉพาะด้านเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
54 เฉพาะด้านบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
55 เฉพาะด้านเลือก 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
56 เฉพาะด้านเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
57 เฉพาะด้านเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
58 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611229201

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
6 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 4091113n แคลคูลัส 3
18 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
19 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
20 เฉพาะด้านบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
21 เฉพาะด้านบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
22 เลือกเสรี 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 วิชาแกน 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก
26 เฉพาะด้านบังคับ 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เฉพาะด้านบังคับ 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
29 เฉพาะด้านบังคับ 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
31 เฉพาะด้านเลือก 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านเลือก 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
33 เลือกเสรี 4093801n ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 4113601n โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
36 เฉพาะด้านบังคับ 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
38 เฉพาะด้านเลือก 4093606n ทฤษฎีเกม
39 เฉพาะด้านเลือก 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
42 เอกบังคับ 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
44 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
45 เฉพาะด้านบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
46 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
47 เฉพาะด้านเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
48 เฉพาะด้านเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
49 เฉพาะด้านเลือก 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
51 เฉพาะด้านบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
52 เฉพาะด้านเลือก 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
53 เฉพาะด้านเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
54 เฉพาะด้านเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
55 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621229201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
6 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
19 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
20 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
21 วิชาแกน 4091113n แคลคูลัส 3
22 เฉพาะด้านบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
23 เฉพาะด้านบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
24 เลือกเสรี 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
25 เลือกเสรี 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
30 วิชาแกน 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก
31 เฉพาะด้านบังคับ 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านบังคับ 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
33 เลือกเสรี 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เฉพาะด้านบังคับ 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
35 เฉพาะด้านบังคับ 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
36 เฉพาะด้านบังคับ 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
37 เฉพาะด้านเลือก 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
38 เฉพาะด้านเลือก 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
39 เลือกเสรี 4093801n ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
40 เลือกเสรี 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 เฉพาะด้านบังคับ 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
42 เฉพาะด้านเลือก 4093606n ทฤษฎีเกม
43 เฉพาะด้านเลือก 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
44 เฉพาะด้านเลือก 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
47 เอกบังคับ 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
49 เฉพาะด้านบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
50 เฉพาะด้านเลือก 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
51 เฉพาะด้านเลือก 4094407x การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
52 เฉพาะด้านเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
53 เฉพาะด้านเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
54 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631229201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
6 วิชาแกน 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
18 วิชาแกน 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
19 วิชาแกน 4091113n แคลคูลัส 3
20 เฉพาะด้านบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
21 เฉพาะด้านบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
22 เลือกเสรี 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 วิชาแกน 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก
26 เฉพาะด้านบังคับ 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านบังคับ 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
28 เลือกเสรี 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เฉพาะด้านบังคับ 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
30 เฉพาะด้านบังคับ 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
31 เฉพาะด้านบังคับ 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
32 เฉพาะด้านเลือก 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
33 เฉพาะด้านเลือก 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
34 เลือกเสรี 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เฉพาะด้านบังคับ 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านเลือก 4093606n ทฤษฎีเกม
37 เฉพาะด้านเลือก 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
38 เฉพาะด้านเลือก 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
40 เอกบังคับ 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
43 เฉพาะด้านบังคับ 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
44 เฉพาะด้านเลือก 4094407x การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
45 เฉพาะด้านเลือก 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
46 เฉพาะด้านเลือก 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
47 เฉพาะด้านเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)