ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914401

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4141401n คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4141701n ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4141601n การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4141702n ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4142701n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูเลือก 1023505t สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 2 (1-2-3)
25 ครูเลือก 1022501t การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
32 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4143701n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4143301n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
42 เลือกเสรี 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
43 เอกบังคับ 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
45 เอกเลือก 4143703n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 4143603n โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
49 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 เลือกเสรี 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 4144801n นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 4144601n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
56 เลือกเสรี 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914402

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4141401n คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4141701n ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4141601n การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4141702n ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4142701n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูเลือก 1023505t สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 2 (1-2-3)
25 ครูเลือก 1022501t การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
32 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4143701n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4143301n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
42 เลือกเสรี 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
43 เอกบังคับ 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
45 เอกเลือก 4143703n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 4143603n โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
49 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 เลือกเสรี 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 4144801n นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 4144601n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
56 เลือกเสรี 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
57 เอกบังคับ 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
59 เอกเลือก 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914403

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5 เอกบังคับ 4122603x คอมพิวเตอร์กราฟิก
6 เอกบังคับ 4091606x คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
7 เอกเลือก 4121701x ดิจิตอลเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เลือกเสรี 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
13 เอกบังคับ 4121204n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล
14 เอกบังคับ 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1051202o จิตวิทยาการเรียนรู้
16 ครูบังคับ 1011101o หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4123711n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
21 เอกบังคับ 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
22 เอกบังคับ 4121401x ระบบปฏิบัติการ 1
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1011102o คุณลักษณะวิชาชีพครูและการเป็นครูมืออาชีพ
24 เอกบังคับ 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1
25 เอกบังคับ 4123201x ระบบการจัดการฐานข้อมูล
26 เอกบังคับ 4123707n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต
27 เอกเลือก 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
28 เอกเลือก 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1031101o นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
30 ครูบังคับ 1021205o การพัฒนาหลักสูตร
31 ครูบังคับ 1012203o การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
32 ปฏิบัติ 1004801g การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 1(90)
33 เอกบังคับ 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
34 เอกบังคับ 4123306n การออกแบบบทเรียนมัลติมิเดียและแอนิเมชัน
35 เอกบังคับ 4123305x โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
36 เอกเลือก 4123708n หุ่นยนต์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1023303n การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
38 ครูบังคับ 1042104x หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1053502o จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
40 ครูเลือก 4086307o ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
41 เอกบังคับ 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
42 เอกบังคับ 4123609x โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา
43 เอกเลือก 4123307n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408o การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1023304o การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเอก
46 ครูบังคับ 1012204o การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
47 ครูเลือก 1023301o ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
48 เอกบังคับ 4124303n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์
49 เอกบังคับ 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
50 เอกบังคับ 4123506n กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
51 เอกเลือก 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูเลือก 1062201x กฎหมายการศึกษา
53 ปฏิบัติ 1004802m การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(90)
54 เลือกเสรี 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
55 เอกบังคับ 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
56 เอกเลือก 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914401

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4141401n คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4141701n ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4141601n การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4141702n ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4142701n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูเลือก 1023505t สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 2 (1-2-3)
25 ครูเลือก 1022501t การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(1-2-3)
26 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
27 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4143701n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 4143301n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
45 เลือกเสรี 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
46 เอกบังคับ 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 4143603n โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 4143703n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 เลือกเสรี 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
55 เอกบังคับ 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4144801n นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4144601n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 เลือกเสรี 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914402

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4141401n คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4141701n ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4141601n การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4141702n ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
19 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4142701n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูเลือก 1023505t สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 2 (1-2-3)
25 ครูเลือก 1022501t การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(1-2-3)
26 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
27 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4143701n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 4143301n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
45 เลือกเสรี 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
46 เอกบังคับ 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 4143603n โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 4143703n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 เลือกเสรี 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
55 เอกบังคับ 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4144801n นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4144601n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 เลือกเสรี 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
61 เอกบังคับ 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
62 เอกเลือก 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914401

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4141401n คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
7 เอกเลือก 4141701n ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4141601n การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4141702n ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
15 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4142701n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
28 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
29 ครูเลือก 1024506t ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
30 ครูเลือก 1022501t การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(1-2-3)
31 ครูเลือก 1023505t สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 2 (1-2-3)
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
34 เอกบังคับ 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
40 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
41 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4142701n การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 4143701n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 4143301n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
52 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
53 เลือกเสรี 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
54 เอกบังคับ 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
55 เอกบังคับ 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
56 เอกเลือก 4143703n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 3(2-2-5)
57 เอกเลือก 4143603n โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
59 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
60 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
61 เลือกเสรี 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
62 เอกบังคับ 4144601n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
63 เอกบังคับ 4144801n นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
67 เลือกเสรี 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
68 เอกบังคับ 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
69 เอกบังคับ 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
70 เอกเลือก 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214401

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
67 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
69 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
70 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
71 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
72 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
73 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
74 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
75 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
76 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
78 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
79 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
80 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
81 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
82 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
83 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
85 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
86 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
87 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
89 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
90 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
98 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
101 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214402

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
67 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
69 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
70 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
71 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
72 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
73 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
74 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
75 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
76 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
78 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
79 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
80 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
81 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
82 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
83 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
85 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
86 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
87 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
89 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
90 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
98 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
101 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214401

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
6 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
7 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
14 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
32 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
35 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
37 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
38 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
40 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
41 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
42 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
43 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
44 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
45 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
46 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
47 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
48 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
49 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
50 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
51 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
52 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
53 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
54 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
55 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
56 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
57 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
58 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
67 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
68 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
69 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
70 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
71 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
72 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
73 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
74 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
75 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
76 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
78 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
79 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
80 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
81 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
82 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
83 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
85 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
86 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
87 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
88 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
89 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
90 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
91 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
98 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
100 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214402

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
6 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
7 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
14 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
32 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
35 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
37 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
38 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
40 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
41 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
42 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
43 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
44 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
45 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
46 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
47 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
48 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
49 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
50 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
51 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
52 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
53 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
54 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
55 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
56 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
57 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
58 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
67 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
68 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
69 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
70 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
71 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
72 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
73 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
74 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
75 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
76 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
78 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
79 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
80 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
81 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
82 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
83 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
85 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
86 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
87 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
88 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
89 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
90 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
91 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
98 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
100 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2