ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591916001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4501105n ศิลปะในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 4511101o โภชนาการ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4521102n เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4541104n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4551105n การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4541201n การดูแลเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4531201n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4531102n การปรับปรุงและการตกแต่งที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
26 พื้นฐานมนุษย์ GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
27 พื้นฐานสังคม GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
28 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4511204n หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4502101n เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
32 เอกเลือก 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เลือกเสรี 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
39 เอกบังคับ 4554201n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์
40 เอกเลือก 4512102n โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
46 เลือกเสรี 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
47 เอกบังคับ 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
48 เอกบังคับ 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
49 เอกเลือก 4512206n อาหารไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
54 เอกบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
55 เอกบังคับ 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
57 เอกเลือก 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4504901o ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
62 เอกบังคับ 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
63 เอกบังคับ 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
64 เอกเลือก 4552109n การจัดดอกไม้แบบสากล 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601916001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4501105n ศิลปะในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 4511101o โภชนาการ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4521102n เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4541104n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4531201n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4531102n การปรับปรุงและการตกแต่งที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4541201n การดูแลเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4551105n การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 พื้นฐานมนุษย์ GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
26 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
27 พื้นฐานสังคม GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
28 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4502101n เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4511204n หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
37 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
38 เอกบังคับ 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
39 เอกบังคับ 4554201n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์
40 เอกเลือก 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 4512102n โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
46 เลือกเสรี 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
47 เอกบังคับ 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
48 เอกบังคับ 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
49 เอกบังคับ 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 4512206n อาหารไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
53 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
54 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
55 เลือกเสรี 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
56 เอกบังคับ 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
58 เอกบังคับ 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
60 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 4504901o ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
62 เอกบังคับ 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
63 เอกบังคับ 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
64 เอกบังคับ 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
65 เอกเลือก 4552109n การจัดดอกไม้แบบสากล 3(2-2-5)
66 เอกเลือก 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611916001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4501105n ศิลปะในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 4511101o โภชนาการ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4521102n เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 4541104n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 4551105n การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4541201n การดูแลเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4531201n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4531102n การปรับปรุงและการตกแต่งที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
21 เอกบังคับ 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เอกบังคับ 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4511204n หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 4502101n เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
36 เลือกเสรี 4111101n หลักสถิติ
37 เอกบังคับ 4552105o การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4554201n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์
39 เอกเลือก 4512102n โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
44 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 เลือกเสรี 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย
46 เอกบังคับ 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์
47 เอกบังคับ 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
48 เอกเลือก 4512206n อาหารไทย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
51 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
52 ครูเลือก 1043409t การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2(1-2-3)
53 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
54 เลือกเสรี 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
55 เอกบังคับ 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
56 เอกบังคับ 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 4504901o ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
62 เอกบังคับ 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
63 เอกบังคับ 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
64 เอกเลือก 4552109n การจัดดอกไม้แบบสากล 3(2-2-5)
65 เอกเลือก 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621216001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์
6 เอกบังคับ EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
7 เอกบังคับ EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 เอกบังคับ EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย
13 เอกบังคับ EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม
14 เอกบังคับ EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
15 เอกบังคับ EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EHOM622203 ความรู้เรื่องผ้า
20 เอกบังคับ EHOM622201 โภชนาการและการประยุกต์
21 เอกเลือก EHOM622205 ขนมไทยและอาหารว่าง
22 เอกเลือก EHOM622303 การแกะสลักผักผลไม้
23 เอกเลือก EHOM622202 อาหารไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 เลือกเสรี EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
30 เอกบังคับ EHOM622206 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า
31 เอกบังคับ EHOM622305 ขนมอบและการตกแต่ง
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
36 เอกบังคับ EHOM622403 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางคหกรรมศาสตร์
37 เอกเลือก EHOM622302 การจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
38 เอกเลือก EHOM622301 การถนอมและแปรรูปอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เลือกเสรี EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
43 เอกบังคับ EHOM622304 นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์
44 เอกบังคับ EHOM622401 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
45 เอกเลือก EHOM622306 การบริการอาหารในสถาบัน
46 เอกเลือก EHOM622402 ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631216001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์
6 เอกบังคับ EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
7 เอกบังคับ EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย
13 เอกบังคับ EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม
14 เอกบังคับ EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
15 เอกบังคับ EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EHOM622201 โภชนาการและการประยุกต์
20 เอกบังคับ EHOM622203 ความรู้เรื่องผ้า
21 เอกเลือก EHOM622202 อาหารไทย
22 เอกเลือก EHOM622205 ขนมไทยและอาหารว่าง
23 เอกเลือก EHOM622303 การแกะสลักผักผลไม้
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 เลือกเสรี EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
30 เอกบังคับ EHOM622206 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า
31 เอกบังคับ EHOM622305 ขนมอบและการตกแต่ง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 เอกบังคับ EHOM622403 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางคหกรรมศาสตร์
37 เอกเลือก EHOM622302 การจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
38 เอกเลือก EHOM622301 การถนอมและแปรรูปอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เลือกเสรี EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
43 เอกบังคับ EHOM622304 นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์
44 เอกบังคับ EHOM622401 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
45 เอกเลือก EHOM622306 การบริการอาหารในสถาบัน
46 เอกเลือก EHOM622402 ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2