ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
41 ครูเลือก 1024509t กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
42 เลือกเสรี 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
54 เลือกเสรี 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
57 เอกเลือก 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914002

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
23 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
40 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
41 ครูเลือก 1024509t กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
42 เลือกเสรี 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
54 เลือกเสรี 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
57 เอกเลือก 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
39 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
41 ครูเลือก 1024509t กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
42 เลือกเสรี 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
54 เลือกเสรี 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
57 เอกเลือก 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914002

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
11 พื้นฐานสังคม GE102 วิถีไทย 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
18 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
29 เอกเลือก 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
36 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
39 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
41 ครูเลือก 1024509t กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
42 เลือกเสรี 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
43 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
44 เอกบังคับ 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
45 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
54 เลือกเสรี 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
55 เอกบังคับ 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
56 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
57 เอกเลือก 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
11 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
26 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
38 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
42 ครูเลือก 1024509t กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
43 เลือกเสรี 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
44 เลือกเสรี 4090004n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
47 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
57 เลือกเสรี 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
61 เอกเลือก 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
62 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914002

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001206g สุขภาพชีวิต
11 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
16 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
22 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
23 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
26 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
30 เอกเลือก 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
34 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
37 เอกเลือก 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
38 เอกเลือก 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
42 ครูเลือก 1024509t กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
43 เลือกเสรี 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
44 เลือกเสรี 4090004n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
46 เอกบังคับ 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
47 เอกบังคับ 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
50 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
52 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
55 เอกเลือก 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
57 เลือกเสรี 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
58 เอกบังคับ 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
59 เอกบังคับ 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
61 เอกเลือก 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
62 เอกเลือก 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
63 เอกเลือก 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EMAT622101 แคลคูลัส 1
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์
7 เอกบังคับ EMAT622105 ระบบจำนวน
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น
13 เอกบังคับ EMAT622102 แคลคูลัส 2
14 เอกเลือก EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
15 เอกเลือก EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน
20 เอกบังคับ EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น
21 เอกเลือก EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน
22 เอกเลือก EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
23 เอกเลือก EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เลือกเสรี EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
31 เอกเลือก EMAT622212 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 เอกบังคับ EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37 เอกบังคับ EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
38 เอกบังคับ EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม
39 เอกเลือก EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เลือกเสรี EMAT622311 ทฤษฎีสมการ
44 เอกบังคับ EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
45 เอกบังคับ EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น
46 เอกบังคับ EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214002

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
5 เอกบังคับ EMAT622101 แคลคูลัส 1
6 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
7 เอกบังคับ EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์
8 เอกบังคับ EMAT622105 ระบบจำนวน
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เอกบังคับ EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น
14 เอกบังคับ EMAT622102 แคลคูลัส 2
15 เอกเลือก EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
16 เอกเลือก EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น
21 เอกบังคับ EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน
22 เอกเลือก EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
23 เอกเลือก EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน
24 เอกเลือก EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เลือกเสรี EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
33 เอกเลือก EMAT622212 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
38 เอกบังคับ EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
39 เอกบังคับ EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม
40 เอกบังคับ EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41 เอกเลือก EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
44 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
45 เลือกเสรี EMAT622311 ทฤษฎีสมการ
46 เอกบังคับ EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
47 เอกบังคับ EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น
48 เอกบังคับ EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EMAT622101 แคลคูลัส 1
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์
7 เอกบังคับ EMAT622105 ระบบจำนวน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น
13 เอกบังคับ EMAT622102 แคลคูลัส 2
14 เอกเลือก EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
15 เอกเลือก EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน
20 เอกบังคับ EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น
21 เอกเลือก EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 เอกเลือก EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน
23 เอกเลือก EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เลือกเสรี EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
31 เอกเลือก EMAT622212 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 เอกบังคับ EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม
37 เอกบังคับ EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
38 เอกบังคับ EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 เอกเลือก EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เลือกเสรี EMAT622311 ทฤษฎีสมการ
44 เอกบังคับ EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
45 เอกบังคับ EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น
46 เอกบังคับ EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214002

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EMAT622101 แคลคูลัส 1
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์
7 เอกบังคับ EMAT622105 ระบบจำนวน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น
13 เอกบังคับ EMAT622102 แคลคูลัส 2
14 เอกเลือก EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
15 เอกเลือก EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน
20 เอกบังคับ EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น
21 เอกเลือก EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 เอกเลือก EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน
23 เอกเลือก EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เลือกเสรี EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
31 เอกเลือก EMAT622212 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 เอกบังคับ EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม
37 เอกบังคับ EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
38 เอกบังคับ EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 เอกเลือก EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เลือกเสรี EMAT622311 ทฤษฎีสมการ
44 เอกบังคับ EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
45 เอกบังคับ EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น
46 เอกบังคับ EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2