ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591915001

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5152101o โครงการเกษตร 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591915002

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5152101o โครงการเกษตร 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591915003

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5152101o โครงการเกษตร 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
31 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
34 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601915001

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601915002

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601915003

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
10 พื้นฐานสังคม GE108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
17 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
30 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
45 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611915001

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001214g จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
11 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
57 เอกเลือก 5093102n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611915002

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5121101n งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001214g จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
11 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
12 เอกบังคับ 5011101x ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5032201n การผลิตผัก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
16 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
17 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
18 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 5061108n การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
25 เอกบังคับ 5004106x การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 5041104n การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5152101m โครงการเกษตร 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 5002105x การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 5164102n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5154908n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5004905x การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
38 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5033101n พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 5164101x การวางแผนและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 5154909n การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5082101x ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5033501x หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
45 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
46 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 5163103o การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง 3(2-2-5)
49 เอกเลือก 5002203n เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 5134108n นิทรรศการทางการเกษตร 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 5154906o ทักษะสำหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
53 เอกบังคับ 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 5154903o สัมมนาครุศาสตร์เกษตร
55 เอกเลือก 5004602x วัฒนธรรมการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
56 เอกเลือก 5154907n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
57 เอกเลือก 5093102n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621215001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
13 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
23 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
36 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
37 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
38 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
44 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
45 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
48 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621215002

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
13 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
23 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
36 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
37 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
38 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
44 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
45 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
48 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631215001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
7 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
14 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
15 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
16 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
17 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
22 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
23 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
24 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
25 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
26 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
31 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
33 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
34 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
35 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
39 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
40 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
41 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
42 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
43 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
44 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
46 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
48 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
49 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
50 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
51 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
52 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
55 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2