ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918601

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
6 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
7 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
10 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
11 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
16 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
22 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
23 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
39 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
40 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
41 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
42 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
45 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
48 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
49 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
50 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
54 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
55 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
56 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
57 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
58 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
59 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
60 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
62 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
63 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
64 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
65 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
66 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
67 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
68 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
69 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
70 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
71 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918602

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
6 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
7 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
10 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
11 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
16 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
22 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
23 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
39 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
40 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
41 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
42 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
45 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
48 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
49 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
50 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
54 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
55 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
56 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
57 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
58 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
59 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
60 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
62 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
63 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
64 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
65 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
66 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
67 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
68 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
69 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
70 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
71 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918603

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
6 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
7 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
10 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
11 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
16 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
22 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
23 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
39 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
40 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
41 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
42 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
45 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
48 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
49 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
50 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
52 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
53 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
54 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
55 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
56 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
57 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
58 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
59 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
60 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
62 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
63 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
64 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
65 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
66 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
67 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
68 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
69 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
70 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
71 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601918601

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
6 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
7 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
10 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
11 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
16 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
22 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
23 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
34 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
38 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
39 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
42 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
43 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
44 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
50 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
52 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
54 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
55 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
56 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
57 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
58 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
59 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
60 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
61 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
62 เอกเลือก 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
64 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
65 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
66 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
67 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
68 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
69 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
70 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
71 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
72 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
73 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
74 เอกเลือก 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
75 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
76 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601918602

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
6 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
7 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
10 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
11 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
16 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
18 พื้นฐานมนุษย์ GE206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
22 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
23 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
30 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
31 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
34 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
36 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
38 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
39 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
41 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
42 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
43 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
44 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
50 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
52 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
54 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
55 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
56 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
57 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
58 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
59 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
60 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
61 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
62 เอกเลือก 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
64 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
65 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
66 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
67 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
68 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
69 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
70 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
71 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
72 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
73 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
74 เอกเลือก 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
75 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
76 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611918601

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
6 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
8 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
11 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
16 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
17 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เลือกเสรี 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
25 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
26 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
27 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
28 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
29 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
30 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
31 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
34 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
35 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
38 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
40 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
41 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
42 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
43 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
44 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
45 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
49 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
50 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
51 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
52 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
53 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
54 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
55 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
56 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
57 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
58 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
60 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
61 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
62 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
63 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
64 เลือกเสรี 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
65 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
66 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
67 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
68 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
70 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
71 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
72 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
73 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
74 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
75 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
76 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
77 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
78 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
79 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
80 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
81 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
82 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
83 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
84 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
85 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
86 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
87 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
88 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
89 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611918602

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1071102n บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2 (2-0-4)
5 เอกบังคับ 1071101n การศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
6 เอกบังคับ 1071201n การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
7 เอกบังคับ 1071103n สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
8 เอกบังคับ 1071401n จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เลือกเสรี 1071601n โรคเด็กและการป้องกัน 2 (2-0-4)
11 เอกบังคับ 1071704n นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
12 เอกบังคับ 1071702n สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
13 เอกบังคับ 1071701n ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
14 เอกเลือก 1071707n ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
15 เอกเลือก 1071706n โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
16 เอกเลือก 1071705n งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2 (1-2-3)
17 เอกเลือก 1071703n การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
24 เอกบังคับ 1072301n ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
25 เอกบังคับ 1072710n ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
26 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
27 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
28 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
29 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
30 เอกเลือก 1072602n สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
31 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
33 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
34 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
35 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
38 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
39 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
40 เอกบังคับ 1072714n เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
41 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
42 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
43 เอกเลือก 1072713n นาฏลีลาและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
44 เอกเลือก 1072709n การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
45 เอกเลือก 1072711n เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
47 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
49 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
50 เอกบังคับ 1073202n หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
51 เอกบังคับ 1073303n ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
52 เอกบังคับ 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
53 เอกบังคับ 1073716n การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
54 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
55 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
56 เอกบังคับ 1072302n สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
57 เอกเลือก 1073715n การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
58 เอกเลือก 1072712n หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
60 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
61 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
62 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
63 เลือกเสรี 1072708n กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
64 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
65 เอกบังคับ 1073305n คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
66 เอกบังคับ 1073402n การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
67 เอกบังคับ 1073901n การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
69 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
70 เอกบังคับ 1073306n วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
71 เอกบังคับ 1074304n ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
72 เอกบังคับ 1074203n หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)
73 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
74 เอกบังคับ 1074902n การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
75 เอกบังคับ 1074717n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 1 3 (2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
76 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
77 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
78 เอกบังคับ 1074903n โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
79 เอกบังคับ 1074801n สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2 (1-2-3)
80 เอกบังคับ 1074718n กระบวนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 2 3 (2-2-5)
81 เอกบังคับ 1074603n การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
82 เอกบังคับ 1074502n การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3)
83 เอกบังคับ 1074501o การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 3 (2-2-5)
84 เอกบังคับ 1074204n การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3)
85 เอกเลือก 1074307n สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
86 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
87 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218601

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EECE621102 สมองกับการเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
6 เอกบังคับ EECE621103 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
7 เอกบังคับ EECE621104 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
8 เอกบังคับ EECE621101 การศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EECE621106 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
13 เอกบังคับ EECE621105 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
14 เอกเลือก EECE621109 โครงงานสร้างเสริมทักษะอาชีพและประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
15 เอกเลือก EECE621108 สมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
16 เอกเลือก EECE621107 สื่อและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EECE621201 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
23 เอกบังคับ EECE621104 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
24 เอกบังคับ EECE621202 สุนทรียะทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
25 เอกเลือก EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
26 เอกเลือก EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
27 เอกเลือก EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
32 เอกบังคับ EECE621203 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
33 เอกบังคับ EECE621204 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
34 เอกบังคับ EECE621205 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
38 เอกบังคับ EECE621302 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
39 เอกบังคับ EECE621303 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
40 เอกบังคับ EECE621402 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม
41 เอกเลือก EECE621301 การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เลือกเสรี EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
46 เลือกเสรี EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
47 เลือกเสรี EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
48 เอกบังคับ EECE621304 การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
49 เอกบังคับ EECE621306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
50 เอกเลือก EECE621305 การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
51 เอกเลือก EECE621401 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218602

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EECE621102 สมองกับการเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
6 เอกบังคับ EECE621103 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
7 เอกบังคับ EECE621104 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
8 เอกบังคับ EECE621101 การศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EECE621106 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
13 เอกบังคับ EECE621105 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
14 เอกเลือก EECE621109 โครงงานสร้างเสริมทักษะอาชีพและประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
15 เอกเลือก EECE621108 สมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
16 เอกเลือก EECE621107 สื่อและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EECE621201 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
23 เอกบังคับ EECE621104 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
24 เอกบังคับ EECE621202 สุนทรียะทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
25 เอกเลือก EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
26 เอกเลือก EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
27 เอกเลือก EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
32 เอกบังคับ EECE621203 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
33 เอกบังคับ EECE621204 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
34 เอกบังคับ EECE621205 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
38 เอกบังคับ EECE621302 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
39 เอกบังคับ EECE621303 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
40 เอกบังคับ EECE621402 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม
41 เอกเลือก EECE621301 การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เลือกเสรี EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
46 เลือกเสรี EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
47 เลือกเสรี EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
48 เอกบังคับ EECE621304 การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
49 เอกบังคับ EECE621306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
50 เอกเลือก EECE621305 การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
51 เอกเลือก EECE621401 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218601

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EECE621102 สมองกับการเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
6 เอกบังคับ EECE621103 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
7 เอกบังคับ EECE621104 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
8 เอกบังคับ EECE621101 การศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EECE621105 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
13 เอกบังคับ EECE621106 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
14 เอกเลือก EECE621109 โครงงานสร้างเสริมทักษะอาชีพและประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
15 เอกเลือก EECE621108 สมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
16 เอกเลือก EECE621107 สื่อและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EECE621201 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
23 เอกบังคับ EECE621202 สุนทรียะทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
24 เอกเลือก EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
25 เอกเลือก EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
26 เอกเลือก EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
31 เอกบังคับ EECE621205 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
32 เอกบังคับ EECE621203 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
33 เอกบังคับ EECE621204 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เอกบังคับ EECE621302 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
38 เอกบังคับ EECE621303 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
39 เอกบังคับ EECE621402 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม
40 เอกเลือก EECE621301 การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 เลือกเสรี EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
45 เลือกเสรี EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
46 เลือกเสรี EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
47 เอกบังคับ EECE621306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
48 เอกบังคับ EECE621304 การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
49 เอกเลือก EECE621401 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
50 เอกเลือก EECE621305 การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218602

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EECE621102 สมองกับการเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
6 เอกบังคับ EECE621103 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
7 เอกบังคับ EECE621104 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
8 เอกบังคับ EECE621101 การศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EECE621105 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
13 เอกบังคับ EECE621106 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
14 เอกเลือก EECE621109 โครงงานสร้างเสริมทักษะอาชีพและประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
15 เอกเลือก EECE621108 สมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
16 เอกเลือก EECE621107 สื่อและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EECE621201 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
23 เอกบังคับ EECE621202 สุนทรียะทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
24 เอกเลือก EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
25 เอกเลือก EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
26 เอกเลือก EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
31 เอกบังคับ EECE621205 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
32 เอกบังคับ EECE621203 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
33 เอกบังคับ EECE621204 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เอกบังคับ EECE621302 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
38 เอกบังคับ EECE621303 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
39 เอกบังคับ EECE621402 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่วิจัยนวัตกรรม
40 เอกเลือก EECE621301 การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 เลือกเสรี EECE621307 ศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครู
45 เลือกเสรี EECE621309 การบริหารและจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
46 เลือกเสรี EECE621308 เกษตรกรรมสำหรับเด็กและครูปฐมวัย
47 เอกบังคับ EECE621306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
48 เอกบังคับ EECE621304 การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
49 เอกเลือก EECE621401 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
50 เอกเลือก EECE621305 การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2