ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918901

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
5 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา
6 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
7 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
8 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล
9 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต
12 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
13 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ
14 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
15 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา
16 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น
17 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว
18 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา
22 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
23 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา
24 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
25 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก
26 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา
27 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม
29 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู
30 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
31 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
33 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
34 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
35 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
36 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร
38 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา
39 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
40 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
41 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา
42 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ
43 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
44 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล
45 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
50 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
51 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา
52 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
55 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
57 เอกบังคับ 1092203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแฮนด์บอล
58 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
59 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา
60 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน
61 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
62 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา
63 เอกเลือก 1092203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแฮนด์บอล
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
65 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
66 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา
67 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
68 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918902

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
5 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล
6 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล
7 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
8 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
9 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต
12 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
13 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น
14 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว
15 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา
16 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
17 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ
18 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา
22 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
23 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา
24 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
25 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก
26 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา
27 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
29 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู
30 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม
31 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
32 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
33 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
34 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
35 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร
37 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา
38 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
39 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ
40 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
41 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล
42 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
43 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา
44 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
46 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
48 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
49 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต
50 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
51 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา
52 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
55 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
57 เอกบังคับ 1092203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแฮนด์บอล
58 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
59 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา
60 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
61 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน
62 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
64 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
65 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา
66 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
67 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918903

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
5 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา
6 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
7 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล
8 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล
9 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต
12 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ
13 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น
14 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา
15 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
16 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ
17 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว
18 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา
22 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
23 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา
24 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
25 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก
26 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา
27 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
29 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม
30 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู
31 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา
32 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง
33 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
34 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
35 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา
37 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร
38 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
39 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
40 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ
41 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
42 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา
43 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
44 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล
45 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
47 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
49 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
50 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
51 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา
52 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
55 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
57 เอกบังคับ 1092203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแฮนด์บอล
58 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
59 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา
60 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
61 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน
62 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
64 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
65 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา
66 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
67 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601918901

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา 2(2-0-4)
6 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
7 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
9 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา 2(2-0-4)
24 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา 2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2(2-0-4)
41 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ 2(1-2-3)
42 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4)
45 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
51 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-4)
52 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา 2(1-2-3)
58 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(90)
64 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
65 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
66 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601918902

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา 2(2-0-4)
6 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
7 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
8 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
9 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
14 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
21 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา 2(2-0-4)
24 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา 2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2(2-0-4)
41 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ 2(1-2-3)
42 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4)
45 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
51 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-4)
52 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
55 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา 2(1-2-3)
58 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 2(1-2-3)
60 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
63 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(90)
64 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
65 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
66 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611918901

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
8 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
9 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
18 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา 2(2-0-4)
25 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
34 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
37 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
39 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
41 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
42 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2(2-0-4)
43 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4)
45 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ 2(1-2-3)
47 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
57 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
59 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
60 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
62 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
63 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา 2(1-2-3)
64 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
66 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(90)
67 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
68 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
69 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611918902

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1091102n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1091202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
6 เอกบังคับ 1091203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 1091206n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาว่ายน้ำ
8 เอกบังคับ 1091501n ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
9 เอกบังคับ 1091101m หลักการพลศึกษา 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
13 เอกบังคับ 1091205n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 1091204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
15 เอกบังคับ 1091201o ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑา 2(1-2-3)
16 เอกบังคับ 1091105n นันทนาการเบื้องต้น 2(1-2-3)
17 เอกบังคับ 1091104n ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
18 เอกบังคับ 1091103n การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 1092301o การเป็นผู้ตัดสินกรีฑา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1092101o สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2(1-2-3)
24 เอกบังคับ 1092102o สวัสดิศึกษา 2(2-0-4)
25 เอกบังคับ 1092302o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
26 เอกบังคับ 1092202o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1092201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3(2-2-5)
30 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
31 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
34 เอกบังคับ 1092103n การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1092104n กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
36 เอกบังคับ 1092303o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
37 เอกบังคับ 1092501n กระบี่กระบอง 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
39 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
40 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
41 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
42 เอกบังคับ 1093101o หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2(2-0-4)
43 เอกบังคับ 1093102o การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1093103n พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4)
45 เอกบังคับ 1093203n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 1093503o ผู้นำนันทนาการ 2(1-2-3)
47 เอกบังคับ 1093301o การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
50 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
51 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
52 เอกบังคับ 1093104n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(2-0-4)
53 เอกบังคับ 1094601m หลักการสอนวิชาพลศึกษา 1 3(2-2-5)
54 เอกบังคับ 1093204n ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1093105n การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
57 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 ครูเลือก 1093602t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
59 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
60 เอกบังคับ 1094101o วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 2(1-2-3)
61 เอกบังคับ 1094201o ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
62 เอกบังคับ 1094302n การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
63 เอกบังคับ 1094401n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกรีฑา 2(1-2-3)
64 เอกบังคับ 1094406n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2(1-2-3)
66 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(90)
67 เอกบังคับ 1094102n การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
68 เอกบังคับ 1094407n การเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
69 เอกบังคับ 1094602o หลักการสอนวิชาพลศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218901

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EPED621101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
6 เอกบังคับ EPED621102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
7 เอกบังคับ EPED621103 ว่ายน้ำ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EPED621105 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
12 เอกบังคับ EPED621104 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
13 เอกเลือก EPED621108 เทเบิลเทนนิส
14 เอกเลือก EPED621107 ยิมนาสติก
15 เอกเลือก EPED621106 กรีฑา
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EPED621201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
22 เอกเลือก EPED621204 ฟุตบอล
23 เอกเลือก EPED621205 วอลเลย์บอล
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EPED621202 การบริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษา
29 เอกบังคับ EPED621203 จิตวิทยาการสอนพลศึกษา
30 เอกเลือก EPED621206 บาสเกตบอล
31 เอกเลือก EPED621207 ตะกร้อ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
36 เอกบังคับ EPED621302 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
37 เอกบังคับ EPED621303 หลักการฝึกและการออกโปรแกรมการฝึกกีฬา
38 เอกบังคับ EPED621301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
42 เอกบังคับ EPED621304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
43 เอกบังคับ EPED621305 วิจัยทางพลศึกษา
44 เอกบังคับ EPED621306 สัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218902

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EPED621101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
6 เอกบังคับ EPED621102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
7 เอกบังคับ EPED621103 ว่ายน้ำ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EPED621105 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
12 เอกบังคับ EPED621104 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
13 เอกเลือก EPED621108 เทเบิลเทนนิส
14 เอกเลือก EPED621107 ยิมนาสติก
15 เอกเลือก EPED621106 กรีฑา
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EPED621201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
22 เอกเลือก EPED621204 ฟุตบอล
23 เอกเลือก EPED621205 วอลเลย์บอล
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EPED621202 การบริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษา
29 เอกบังคับ EPED621203 จิตวิทยาการสอนพลศึกษา
30 เอกเลือก EPED621206 บาสเกตบอล
31 เอกเลือก EPED621207 ตะกร้อ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
36 เอกบังคับ EPED621302 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
37 เอกบังคับ EPED621303 หลักการฝึกและการออกโปรแกรมการฝึกกีฬา
38 เอกบังคับ EPED621301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
42 เอกบังคับ EPED621304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
43 เอกบังคับ EPED621305 วิจัยทางพลศึกษา
44 เอกบังคับ EPED621306 สัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218901

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EPED621101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
6 เอกบังคับ EPED621102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
7 เอกบังคับ EPED621103 ว่ายน้ำ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EPED621105 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
12 เอกบังคับ EPED621104 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
13 เอกเลือก EPED621108 เทเบิลเทนนิส
14 เอกเลือก EPED621107 ยิมนาสติก
15 เอกเลือก EPED621106 กรีฑา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EPED621201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
22 เอกเลือก EPED621204 ฟุตบอล
23 เอกเลือก EPED621205 วอลเลย์บอล
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EPED621202 การบริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษา
29 เอกบังคับ EPED621203 จิตวิทยาการสอนพลศึกษา
30 เอกเลือก EPED621206 บาสเกตบอล
31 เอกเลือก EPED621207 ตะกร้อ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
36 เอกบังคับ EPED621302 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
37 เอกบังคับ EPED621303 หลักการฝึกและการออกโปรแกรมการฝึกกีฬา
38 เอกบังคับ EPED621301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
42 เอกบังคับ EPED621304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
43 เอกบังคับ EPED621305 วิจัยทางพลศึกษา
44 เอกบังคับ EPED621306 สัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218902

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EPED621101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
6 เอกบังคับ EPED621102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
7 เอกบังคับ EPED621103 ว่ายน้ำ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EPED621105 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
12 เอกบังคับ EPED621104 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
13 เอกเลือก EPED621108 เทเบิลเทนนิส
14 เอกเลือก EPED621107 ยิมนาสติก
15 เอกเลือก EPED621106 กรีฑา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EPED621201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
22 เอกเลือก EPED621204 ฟุตบอล
23 เอกเลือก EPED621205 วอลเลย์บอล
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EPED621202 การบริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษา
29 เอกบังคับ EPED621203 จิตวิทยาการสอนพลศึกษา
30 เอกเลือก EPED621206 บาสเกตบอล
31 เอกเลือก EPED621207 ตะกร้อ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
36 เอกบังคับ EPED621302 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
37 เอกบังคับ EPED621303 หลักการฝึกและการออกโปรแกรมการฝึกกีฬา
38 เอกบังคับ EPED621301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
42 เอกบังคับ EPED621304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
43 เอกบังคับ EPED621305 วิจัยทางพลศึกษา
44 เอกบังคับ EPED621306 สัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2