ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918801

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1081301n การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1081501n การสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1081802o การประถมศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1081103n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1081603n การสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1081803o พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1081302n การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1081104n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1081101n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1081602n การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1081702n การสอนงานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1081102n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1081401n การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1081201n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
40 เอกบังคับ 1081402n การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1081202n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 เอกบังคับ 1083101o วิธีสอนการประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1081601n การสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 1081801m การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
47 เอกบังคับ 1081804n การวิจัยสำหรับครูในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 1082115x สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนสำหรับครู
49 เอกเลือก 1082116x วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา (ตามแนว สสวท.)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
51 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
52 เอกบังคับ 1081805n การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 1083102o วิธีสอนการประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 1082102n การดูแลเด็กพิเศษในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
55 เอกเลือก 1082107n สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
56 เอกเลือก 1082115x สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนสำหรับครู
57 เอกเลือก 1082116x วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา (ตามแนว สสวท.)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591918802

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1081301n การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1081501n การสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1081802o การประถมศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1081103n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1081603n การสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1081803o พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1081302n การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1081104n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1081101n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1081602n การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1081702n การสอนงานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1081102n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
31 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
32 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1081401n การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1081201n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
37 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
38 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
39 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
40 เอกบังคับ 1081402n การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 1081202n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
44 เอกบังคับ 1083101o วิธีสอนการประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1081601n การสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
46 เอกบังคับ 1081801m การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
47 เอกบังคับ 1081804n การวิจัยสำหรับครูในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 1082115x สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนสำหรับครู
49 เอกเลือก 1082116x วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา (ตามแนว สสวท.)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
51 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
52 เอกบังคับ 1081805n การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3)
53 เอกบังคับ 1083102o วิธีสอนการประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 1082102n การดูแลเด็กพิเศษในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
55 เอกเลือก 1082107n สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
56 เอกเลือก 1082115x สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนสำหรับครู
57 เอกเลือก 1082116x วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา (ตามแนว สสวท.)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601918801

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1081301n การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1081501n การสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1081802o การประถมศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1081103n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1081603n การสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1081803o พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1081302n การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1081104n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1081702n การสอนงานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1081602n การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1081101n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
25 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
26 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1081102n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 1081401n การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1081201n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1082101n การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
38 เอกเลือก 1082104o การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
40 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
42 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 1081202n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 1081402n การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 1083101o วิธีสอนการประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1081601n การสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 1081801m การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 1081804n การวิจัยสำหรับครูในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 1082116x วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา (ตามแนว สสวท.)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
54 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 เอกบังคับ 1081805n การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3)
56 เอกบังคับ 1083102o วิธีสอนการประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601918802

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1081301n การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1081501n การสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1081802o การประถมศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1081103n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
9 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1081603n การสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1081803o พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1081302n การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1081104n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1081702n การสอนงานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1081602n การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1081101n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
24 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
25 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
26 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1081102n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
31 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ครูเลือก 1033305t การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 1081401n การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1081201n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1082101n การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
38 เอกเลือก 1082104o การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
40 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
42 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
43 เอกบังคับ 1081202n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 1081402n การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
47 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 เอกบังคับ 1083101o วิธีสอนการประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
49 เอกบังคับ 1081601n การสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 1081801m การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 1081804n การวิจัยสำหรับครูในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 1082116x วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา (ตามแนว สสวท.)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
54 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
55 เอกบังคับ 1081805n การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3)
56 เอกบังคับ 1083102o วิธีสอนการประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611918801

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1081301n การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1081501n การสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1081802o การประถมศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1081103n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001215g จิตวิทยาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1081603n การสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
12 เอกบังคับ 1081302n การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1081104n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1081803o พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต
18 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 1081602n การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1081101n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1081702n การสอนงานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
24 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
25 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
26 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 เอกบังคับ 1081102n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
32 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
33 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
34 เอกบังคับ 1081201n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1081401n การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1082101n การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
38 เอกเลือก 1082104o การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
39 เอกเลือก 1082112n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 1081402n การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 1081202n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1024507t การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
50 ครูเลือก 1024512t การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
51 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
52 เอกบังคับ 1083101o วิธีสอนการประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 1081601n การสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 1081801m การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1081804n การวิจัยสำหรับครูในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ครูบังคับ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
59 เอกบังคับ 1083102o วิธีสอนการประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 1081805n การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3)
61 เอกเลือก 1082102n การดูแลเด็กพิเศษในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611918802

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 1081301n การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1081501n การสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1081802o การประถมศึกษา 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1081103n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001215g จิตวิทยาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 1081803o พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
12 เอกบังคับ 1081603n การสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1081302n การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1081104n การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 เอกบังคับ 1081602n การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
19 เอกบังคับ 1081704o การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
20 เอกบังคับ 1081101n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
22 เอกบังคับ 1081702n การสอนงานประดิษฐ์และงานช่างในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
23 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
25 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
28 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 เอกบังคับ 1081102n การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1081703n การสอนงานเกษตรในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
33 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
34 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1081201n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 1081401n การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 1082101n การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
39 เอกเลือก 1082104o การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
40 เอกเลือก 1082112n การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
42 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
43 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
44 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
45 เอกบังคับ 1081202n การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 1081402n การสอนศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 1081502n การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
49 ครูเลือก 1024512t การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
50 ครูเลือก 1024507t การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
51 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
52 เอกบังคับ 1083101o วิธีสอนการประถมศึกษา 1 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 1081601n การสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
54 เอกบังคับ 1081801m การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 1081804n การวิจัยสำหรับครูในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
58 เอกบังคับ 1083102o วิธีสอนการประถมศึกษา 2 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 1081805n การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218801

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
8 เอกบังคับ EELE621105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13 เอกบังคับ EELE621108 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621107 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
16 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
17 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
18 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
19 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
23 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
25 เอกบังคับ EELE621112 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
26 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
27 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
28 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
33 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
34 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
35 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
37 เอกบังคับ EElE621201 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621115 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
39 เอกบังคับ EELE621110 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
44 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
45 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
46 เอกเลือก EElE621202 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
47 เอกเลือก EElE621203 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
48 เอกเลือก EElE621204 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
50 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
51 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
52 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
53 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
54 เอกบังคับ EELE621113 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
55 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
56 เอกเลือก EElE621207 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
57 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
60 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
61 เอกเลือก EElE621205 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218802

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
8 เอกบังคับ EELE621105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13 เอกบังคับ EELE621108 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621107 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
16 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
17 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
18 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
19 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
23 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
25 เอกบังคับ EELE621112 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
26 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
27 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
28 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
33 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
34 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
35 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
37 เอกบังคับ EElE621201 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621115 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
39 เอกบังคับ EELE621110 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
44 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
45 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
46 เอกเลือก EElE621202 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
47 เอกเลือก EElE621203 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
48 เอกเลือก EElE621204 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
50 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
51 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
52 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
53 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
54 เอกบังคับ EELE621113 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
55 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
56 เอกเลือก EElE621207 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
57 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
60 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
61 เอกเลือก EElE621205 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218801

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
12 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
13 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
15 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
22 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
23 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
29 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
30 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
31 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
34 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
35 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
37 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
41 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
42 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
43 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218802

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
12 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
13 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
15 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
22 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
23 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
29 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
30 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
31 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
34 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
35 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
37 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
41 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
42 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
43 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2