ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914101

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
14 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
28 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
30 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
41 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
42 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
43 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
46 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
48 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
51 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
52 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
54 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
55 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
56 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
57 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
58 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
59 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
60 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
61 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
63 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
64 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
65 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
66 เอกบังคับ 4024912n โครงงานวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
67 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914102

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
28 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
30 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
41 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
46 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
50 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
52 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
56 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
60 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
61 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
62 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
64 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
65 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
66 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
67 เอกบังคับ 4024912n โครงงานวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
68 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591914103

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
28 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
30 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
36 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
37 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
38 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
41 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
42 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
46 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
47 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
48 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
49 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
50 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
51 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
52 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
56 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
60 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
61 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
62 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
64 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
65 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
66 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
67 เอกบังคับ 4024912n โครงงานวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
68 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914101

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
29 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
31 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
36 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
39 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
41 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
46 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
48 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
51 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
52 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
56 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
60 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
61 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
62 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
64 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
65 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
66 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
67 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
68 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
69 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601914102

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
3 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
6 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
7 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
12 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
18 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
26 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
28 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
30 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
36 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
37 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
41 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
42 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
43 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
46 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
47 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
48 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
49 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
50 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
51 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
53 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
55 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
56 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
57 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
58 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
59 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
60 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
61 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
62 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
64 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
65 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
66 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
67 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
68 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
69 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914101

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001209g การเกษตรยั่งยืน
13 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
15 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
19 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
25 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
26 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
30 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฏหมายในชีวิตประจำวัน
31 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
33 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
36 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
38 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
40 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
42 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
43 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
44 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
45 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
46 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
47 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
49 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
50 เอกเลือก 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
51 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
52 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
54 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
55 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
56 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
57 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
58 เลือกเสรี 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
59 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
60 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
61 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
63 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
64 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
65 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
66 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
67 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
69 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
70 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
71 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
73 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
74 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
75 เอกบังคับ 4024912n โครงงานวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
76 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
77 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
78 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
79 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611914102

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
8 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
12 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
14 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ 1002101t ภาษาและวัฒนธรรม 2 (1-2-3)
18 ครูบังคับ 1012102t ปรัชญาการศึกษาและหลักการศึกษา 3 (2-2-5)
19 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
25 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
28 ครูบังคับ 1052501t จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2(1-2-3)
29 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
31 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
34 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
36 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
38 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
40 ครูบังคับ 1023201t การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
41 ครูบังคับ 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
42 เอกบังคับ 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
43 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
44 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
45 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
46 เอกเลือก 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
48 เอกเลือก 4023731n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3)
49 เอกเลือก 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ 1052502t จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 2(1-2-3)
51 ครูบังคับ 1042104t การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
52 ครูบังคับ 1033301t นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
53 ครูบังคับ 1023202t การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
54 ครูเลือก 1093604t ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)
55 เอกบังคับ 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
56 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
57 เอกเลือก 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ครูบังคับ 1043408t การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
59 ครูบังคับ 1004104t คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู 2 (1-2-3)
60 ครูเลือก 1024504t ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3)
61 ปฏิบัติ 1004801t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90)
62 เอกบังคับ 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
63 เอกบังคับ 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
65 เอกเลือก 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
66 เอกเลือก 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ครูเลือก 1024510t การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2 (1-2-3)
68 ครูเลือก 1012107t กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)
69 ปฏิบัติ 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
70 เอกบังคับ 4024912n โครงงานวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
71 เอกบังคับ 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
72 เอกเลือก 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
74 ปฏิบัติ 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214101

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
15 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
16 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
21 เอกบังคับ ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
22 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
23 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
24 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
25 เอกเลือก ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
33 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
38 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
39 เอกบังคับ ECHE622803 ระเบียบวิจัยทางเคมี
40 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
41 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
44 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
45 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
46 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
47 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214102

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
15 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
16 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
21 เอกบังคับ ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
22 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
23 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
24 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
25 เอกเลือก ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
33 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
34 เอกเลือก ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
38 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
39 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
40 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
41 เอกบังคับ ECHE622803 ระเบียบวิจัยทางเคมี
42 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
44 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
45 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
46 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
47 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
48 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214101

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
14 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
15 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
16 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
17 เอกเลือก ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
22 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
23 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
24 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
25 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
36 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
37 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
38 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
43 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2