วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 591229301

ภาคการศึกษาที่ 1/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4131104n พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
4 วิชาแกน 4131105n คณิตศาสตร์สำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 4131102n ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 4131401n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/59
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
8 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
9 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4131502n การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 4131501n เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4131201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4131106n ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4132101n กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4132201n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4132302n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 4132701o คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
23 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4132301n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
26 เอกเลือก 4132401n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 4132402n การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 วิชาแกน 4133902n สถิติและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4133603n การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4133401n การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4133201n การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4133701o เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เอกบังคับ 4133706n การเขียนโปรแกรมยุคใหม่ 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4133301n วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4133602n เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4134402n การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4134601n ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 4134801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
40 เอกบังคับ 4134902n โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4134901n สัมมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
42 เอกเลือก 4134701n พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4134802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)