งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2,498 6,869 12,751 34,341 46,096
2 สำนักงานอธิการบดี 1 1 1 1 292
3 คณะครุศาสตร์ 66 747 2,950 5,014 6,530
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 77 131 3,895 2,701
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 72 990 6,271 3,357 8,490
6 คณะวิทยาการจัดการ 16 1,082 372 1,135 4,823
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 74 985 1,673 3,599 14,112
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 3 485 959
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 43 2,904 3,193
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 11 10 534 679
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 85 323 4,176 4,924
12 บัณฑิตวิทยาลัย 2 11 737 537 2,176
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 1,937 3,034
รวม 2,737 10,864 25,273 61,915 98,009
198,798

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน

สถิติหนังสือรายวัน แยกหน่วยงาน