งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,600 5,195 7,733 24,304 30,523
2 สำนักงานอธิการบดี 3
3 คณะครุศาสตร์ 11 169 416 393 628
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 24 9 457 302
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 120 409 299 655
6 คณะวิทยาการจัดการ 257 1 181
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 400 617 1,462 6,927
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 1
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 352 334
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 7 1
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 1,371 1,629
12 บัณฑิตวิทยาลัย 11 520
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 276 309
รวม 1,646 6,175 9,209 28,926 42,012
87,968

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน