งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,885 5,713 9,257 27,102 34,826
2 สำนักงานอธิการบดี 1 4
3 คณะครุศาสตร์ 22 369 2,295 1,684 2,391
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 76 131 1,554 888
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 481 2,432 1,348 3,039
6 คณะวิทยาการจัดการ 519 44 6 1,169
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 593 936 2,402 9,739
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 1
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1,161 1,103
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 7
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 79 73 2,516 2,517
12 บัณฑิตวิทยาลัย 1 79 296 1,024
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 816 1,081
รวม 1,974 7,841 15,256 38,886 57,781
121,738

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน