งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2,140 6,195 10,680 30,299 39,583
2 สำนักงานอธิการบดี 1 1 1 292
3 คณะครุศาสตร์ 41 402 2,420 3,426 4,184
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 76 131 2,839 1,503
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 746 4,206 2,357 5,429
6 คณะวิทยาการจัดการ 5 780 108 551 2,934
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 717 1,296 3,374 12,719
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 1
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1,977 1,983
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 8 5 159 229
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 82 136 3,291 3,530
12 บัณฑิตวิทยาลัย 4 353 424 1,584
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 1,364 1,835
รวม 2,283 9,013 19,345 50,063 75,805
156,509

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน