สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3,330 8,534 17,466 43,994 60,187
2 สำนักงานอธิการบดี 3 1 1 1 294
3 คณะครุศาสตร์ 105 1,553 3,089 7,501 11,194
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 83 150 5,174 6,329
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 131 1,323 10,868 5,026 15,348
6 คณะวิทยาการจัดการ 33 1,536 1,643 2,169 9,233
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 138 1,531 3,090 4,861 17,269
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 3 1,710 2,544
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 100 139 4,713 4,895
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 34 46 1,219 1,960
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 105 686 6,277 7,129
12 บัณฑิตวิทยาลัย 15 27 1,635 781 3,712
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 8 2,969 6,222
14 สภามหาวิทยาลัย
15 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
17 งานตรวจสอบภายใน
รวม 3,797 14,830 38,824 86,395 146,316
290,162

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน

สถิติหนังสือรายวัน แยกหน่วยงาน