งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,767 5,525 8,538 26,122 33,343
2 สำนักงานอธิการบดี 1 3
3 คณะครุศาสตร์ 19 323 2,013 999 1,744
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 76 124 1,230 728
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 383 1,831 1,052 2,234
6 คณะวิทยาการจัดการ 459 44 891
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 524 842 2,124 8,787
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 1
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 930 861
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 7
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 79 69 2,245 2,227
12 บัณฑิตวิทยาลัย 16 250 881
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 657 824
รวม 1,838 7,379 13,486 35,610 52,523
110,836

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน