งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2,211 6,370 11,354 31,548 41,589
2 สำนักงานอธิการบดี 1 1 1 1 292
3 คณะครุศาสตร์ 41 620 2,484 3,995 4,941
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 76 131 3,341 1,718
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 857 4,896 2,734 6,444
6 คณะวิทยาการจัดการ 7 902 188 754 3,574
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 835 1,399 3,564 13,413
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 3 50 192
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 5 2,289 2,340
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 8 7 319 357
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 82 161 3,659 3,913
12 บัณฑิตวิทยาลัย 6 464 463 1,794
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 1,555 2,170
รวม 2,371 9,763 21,101 54,272 82,737
170,244

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน