งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2,848 7,550 14,773 38,502 52,330
2 สำนักงานอธิการบดี 2 1 1 1 292
3 คณะครุศาสตร์ 85 957 3,019 6,249 8,460
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 77 131 4,487 4,123
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 104 1,129 8,269 4,123 11,464
6 คณะวิทยาการจัดการ 21 1,294 859 1,613 6,732
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 1,208 2,128 4,000 15,542
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 3 1,009 1,776
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 90 3,826 4,253
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 19 22 851 1,160
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 87 518 5,084 6,267
12 บัณฑิตวิทยาลัย 12 17 1,113 666 2,661
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 2,444 4,255
รวม 3,173 12,345 30,934 72,855 119,315
238,622

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน

สถิติหนังสือรายวัน แยกหน่วยงาน