งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,676 5,354 8,180 25,278 32,034
2 สำนักงานอธิการบดี 1 3
3 คณะครุศาสตร์ 16 279 1,232 729 1,232
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 76 101 857 524
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 298 1,358 707 1,562
6 คณะวิทยาการจัดการ 393 1 671
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 413 617 1,840 7,955
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 1
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 677 702
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 7
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 79 48 1,804 1,962
12 บัณฑิตวิทยาลัย 204 675
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 479 592
รวม 1,732 6,902 11,546 32,576 47,912
100,668

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน