งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,972 5,838 9,667 28,055 36,106
2 สำนักงานอธิการบดี 1 4
3 คณะครุศาสตร์ 25 385 2,365 2,823 2,858
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 76 131 1,861 1,064
5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 562 2,953 1,684 3,697
6 คณะวิทยาการจัดการ 2 571 45 203 1,633
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 611 1,060 2,722 10,618
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 1
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1,404 1,332
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 7 1
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 82 98 2,778 2,748
12 บัณฑิตวิทยาลัย 1 146 347 1,151
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 1,000 1,276
รวม 2,082 8,136 16,474 42,878 62,488
132,058

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน