สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3,688 9,164 19,300 48,088 65,987
2 สำนักงานอธิการบดี 4 19 1 1 294
3 คณะครุศาสตร์ 112 1,652 3,123 8,214 12,941
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35 155 218 5,716 8,329
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 153 1,514 12,818 5,797 18,324
6 คณะวิทยาการจัดการ 44 1,786 2,140 2,523 11,051
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 191 1,726 3,732 5,675 17,466
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 3 2,114 3,149
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 118 158 5,372 4,895
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 36 49 1,545 2,437
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 132 690 7,067 7,129
12 โครงการบัณฑิตศึกษา 15 50 1,956 860 4,212
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 8 3,358 7,353
14 สภามหาวิทยาลัย
15 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 1
17 งานตรวจสอบภายใน
18 หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุรินทร์
รวม 4,285 16,356 44,196 96,330 163,567
324,734

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน

สถิติหนังสือรายวัน แยกหน่วยงาน