งานบุคลากร > สถิติงานบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงานที่สังกัด

ข้อมูลบุคลากร แยกตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชาย หญิง รวม
1 รองศาสตราจารย์ 4 2 6
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 29 57
3 อาจารย์ 167 155 322
4 ชำนาญการ 3 3
5 ปฏิบัติการ 24 67 91
6 อำนวยการระดับต้น 1 1
7 ปฏิบัติงาน 4 6 10
8 ไม่มีตำแหน่ง 187 223 412
รวม 413 486 902

ข้อมูลบุคลากร แยกประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร แยกวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด