งานสารบรรณ > สถิติงานสารบรรณ

ข้อมูลหนังสือ

ลำดับ ประเภทหนังสือ จำนวน
1 ประกาศ 1081
2 คำสั่ง 3800
3 หนังสือออก 4495
4 หนังสือภายใน 21573
5 หนังสือภายนอก 17047
รวม .